จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,628.151,234.0053.0 %5.0532.55136.8074.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์59,173.165,705.2990.4 %5.0408.4461.7384.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์5,666.924,135.0027.0 %5.0776.32215.1172.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,381.29580.0082.8 %5.0719.3079.3789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์24,016.6912,070.0049.7 %5.06,994.65952.2786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,851.7887.0097.7 %5.0402.0969.0682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,030.22282.0093.0 %5.0377.0010.2597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,966.92632.0084.1 %5.0304.2869.0677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,229.21980.0076.8 %5.0237.0966.6371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,956.78652.0083.5 %5.0200.6968.8165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,486.881,046.0076.7 %5.0312.8539.2587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,015.31423.0089.5 %5.0420.5467.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,825.87282.0092.6 %5.0248.3952.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,786.84427.0088.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,020.27478.0088.1 %5.0350.7550.3185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,906.47483.0087.6 %5.0387.3868.9182.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,730.143,269.0130.9 %5.01,308.77926.6629.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,191.73144.0096.6 %5.01,080.60523.5351.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,066.723,108.0071.9 %5.01,533.56486.5068.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,613.763,022.9916.3 %5.0852.48493.0742.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,832.87607.0078.6 %5.0548.13310.6943.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,811.321,345.4572.0 %5.01,289.851,186.258.0 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,621.114,785.84-195.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,328.811,850.3565.3 %5.01,575.09561.4564.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,411.362,899.0034.3 %5.01,164.5150.6595.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,710.2912,181.07-113.3 %0.01,308.87127.6390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,731.592,146.0042.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,092.75245.0077.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,334.1135.8298.9 %5.0719.27135.8581.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,987.66136.0095.4 %5.0605.28185.7469.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,542.012,684.0024.2 %5.0814.45262.7267.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,527.9963,426.00-1,047.4 %0.01,565.122,216.35-41.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,346.98334.0092.3 %5.01,194.69682.7242.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,737.58205.0094.5 %5.0852.3919.0097.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,488.735,143.0020.7 %5.01,403.95411.0670.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,043.922,022.2050.0 %5.0890.42655.5026.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,066.082,298.0043.5 %5.0890.52347.0861.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,410.46668.2087.6 %5.01,080.59363.8566.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,858.351,625.0066.6 %5.01,333.68473.2464.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,235.192,441.0024.5 %5.0662.9892.8086.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,760.212,865.0091.8 %5.0838.60588.0529.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 91,638.4439,879.1556.5 %5.01,131.681,180.95-4.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,886.601,716.8040.5 %5.0491.10247.4749.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,944.783,114.6047.6 %5.0814.45369.5554.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,996.06777.0074.1 %5.0565.89354.9937.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,848.034,085.1030.1 %5.01,274.17826.2935.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,436.1612.2499.6 %5.0795.36104.5086.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,467.847,220.38-32.1 %0.0909.46290.4068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 141,995.2218,365.6156.3 %5.02,078.83872.8658.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 228,579.989,251.9167.6 %5.0991.351,053.68-6.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,890.852,586.5094.9 %5.01,304.60617.5052.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)31,420.588,435.8073.2 %5.02,057.48968.4452.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์3,085.188,877.50-187.7 %0.0374.63157.7057.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,168.3210,677.9972.7 %5.0818.36526.2035.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,069.7517,624.0043.3 %5.0888.801,221.70-37.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี40,856.6410,893.0073.3 %5.0826.08703.9514.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง25,246.8710,512.0058.4 %5.0952.44950.000.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง36,811.7914,544.0060.5 %5.0865.80862.200.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์79,775.5635,136.0056.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,851.5119,515.00-9.3 %0.02,021.043,325.07-64.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,343.412,595.0022.4 %5.0757.32641.8415.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,752.211,531.0044.4 %5.0510.10338.4133.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์47,658.0412,650.2873.5 %5.06,698.634,927.1526.4 %5.0
รวม 877,148 388,984 55.65 % 63,314 33,649 46.85 %