จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,597.88430.0083.4 %5.0569.75141.2575.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร11,437.324,964.0056.6 %5.0155.87235.73-51.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,339.678,768.00-38.3 %0.0110.0879.7027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,301.481,041.0068.5 %5.0854.99111.9186.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,161.75390.0087.7 %5.0485.0333.9993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,956.1312,376.0027.0 %5.02,794.621,649.4741.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,321.96912.0082.9 %5.0320.24100.8968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,803.92382.0092.0 %5.0401.0816.1796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,517.28266.0092.4 %5.0251.3968.8472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,915.80532.0091.0 %5.0414.6074.4282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,416.454.0099.9 %5.0160.9915.8990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,888.94139.0095.2 %5.0348.1615.4995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,672.7639.0098.9 %5.0172.2118.2689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว567.6455.0090.3 %5.0379.2356.5685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย561.95427.0024.0 %5.0319.2768.8878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,926.56585.0085.1 %5.0317.1242.1386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,667.27323.0091.2 %5.0153.1515.4489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,892.62159.0095.9 %5.0271.3279.6470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,275.86192.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,955.411,042.0073.7 %5.0473.22123.7073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,059.76506.0087.5 %5.0299.7576.7274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,711.42195.0095.9 %5.0394.5085.1778.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,506.842,461.8729.8 %5.0931.03958.08-2.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,854.591,751.0054.6 %5.01,083.18746.5631.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,138.5324.0099.2 %5.0797.94364.5354.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,253.10597.0081.6 %5.0639.94539.6915.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,257.342,448.0024.8 %5.0931.053,766.01-304.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,669.181,958.0058.1 %5.0931.41410.4055.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,173.883,231.0037.6 %5.01,653.681,803.50-9.1 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,325.961,985.4154.1 %5.01,198.26162.5386.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร24,228.239,544.3760.6 %5.07,869.92429.4094.5 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร48,037.6058,029.20-20.8 %0.0520.62587.00-12.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,379.8414,556.66-55.2 %0.03,625.777,141.35-97.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,575.621,537.0076.6 %5.0836.70176.7078.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,962.946,946.00-40.0 %0.089.21235.69-164.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,496.83752.0049.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,256.69552.0083.1 %5.0651.7298.2084.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,867.79319.0088.9 %5.0683.84494.0027.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,324.812,790.0016.1 %5.0874.00564.5135.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร9,681.894,000.5058.7 %5.01,597.591,968.00-23.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,218.634,652.0010.9 %5.01,383.86736.9846.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,862.18765.0080.2 %5.0689.76450.1134.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,863.708,426.00-73.2 %0.01,007.8566.2493.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,784.6112,321.2216.7 %5.02,863.254,643.40-62.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,660.751,165.0089.1 %5.0797.92472.0440.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,634.622,806.8022.8 %5.01,007.12471.4853.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,477.822,968.0014.7 %5.01,906.66408.5078.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,551.911,683.8169.7 %5.01,368.40295.7278.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,933.022,946.56-0.5 %0.0556.8092.3483.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,702.901,499.0086.0 %5.0816.95579.2429.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 61,478.5181,800.00-33.1 %0.01,064.96821.1922.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,707.74425.0084.3 %5.0569.75626.85-10.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,588.543,501.4623.7 %5.0912.02602.1434.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,353.31788.0092.4 %5.0702.86336.3752.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,849.173,160.0634.8 %5.01,064.16481.5654.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,689.882,760.0025.2 %5.01,595.44158.8290.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,793.267,464.02-316.2 %0.0703.59421.8040.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 223,764.3570,560.08-196.9 %0.02,636.39708.2073.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,127.8612,336.0048.9 %5.01,517.20969.8236.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 326,619.2112,861.6451.7 %5.0339.79725.42-113.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2358,065.405,080.0091.3 %5.02,395.98451.4181.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,194.852,564.2038.9 %5.0302.53390.76-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร86,073.9065,622.0023.8 %5.01,819.34973.4646.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร28,602.0012,456.0056.5 %5.0940.50735.2821.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,110.1113,700.649.3 %4.5853.831,317.75-54.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน136,109.7327,400.0179.9 %5.01,159.171,148.101.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,699.2214,748.39-52.1 %0.02,106.513,527.75-67.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,459.612,055.0040.6 %5.0931.05608.1034.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร912.01945.63-3.7 %0.0803.52423.1347.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร43,708.559,432.1478.4 %5.05,823.694,515.5122.5 %5.0
รวม 865,539 536,104 38.06 % 75,203 51,716 31.23 %