จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,740.08463.0083.1 %5.0473.550.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม292,955.8818,819.0093.6 %5.02,040.59341.7583.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,322.222,151.0035.3 %5.0420.99155.3763.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,380.541,466.0056.6 %5.0625.25106.8182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม24,323.9411,844.0051.3 %5.02,488.81803.9867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,786.47230.0093.9 %5.0313.7021.4493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,637.02690.0085.1 %5.0399.18115.5471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,227.99407.0090.4 %5.0270.4799.3463.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,469.33455.0089.8 %5.0351.7488.6774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,766.84178.0095.3 %5.0261.4221.0492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,853.89334.0095.1 %5.0542.6376.3885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,098.11338.0093.4 %5.0285.1289.7868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก5,015.73216.0095.7 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,833.30266.0093.1 %5.0281.6225.3191.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม13,649.3411,217.0017.8 %5.01,348.26520.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 5,588.984,163.0725.5 %5.0644.26538.6516.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,700.971.00100.0 %5.0397.02230.8541.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,765.561,162.0058.0 %5.0401.6394.0576.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,841.74598.0079.0 %5.0544.22275.5049.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,331.421,202.0072.2 %5.0986.54340.0865.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,798.25774.0088.6 %5.0644.26476.2526.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,053.101,303.0074.2 %5.0342.76175.7548.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,721.843,327.3456.9 %5.01,842.271,390.1624.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,559.433,063.0013.9 %5.0718.61864.36-20.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,805.2110,706.63-84.4 %0.02,343.002,127.669.2 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,532.511,049.0076.9 %5.0716.08274.0661.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,464.3010,215.05-36.9 %0.01,024.57366.2964.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม69,630.3878,003.55-12.0 %0.0370.43695.58-87.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,363.62956.0071.6 %5.0815.4112.2598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,559.00790.0049.3 %5.054.28295.15-443.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,011.731.0099.9 %5.024.91102.99-313.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,429.99920.0073.2 %5.0739.3468.8790.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,319.451,041.0068.6 %5.0568.20507.6110.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,687.712,352.0036.2 %5.0682.29684.60-0.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม48,027.9836,608.0023.8 %5.018,272.082,396.5286.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,823.004,274.85-11.8 %0.01,005.56274.5572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,064.032,199.0056.6 %5.01,024.77549.0046.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,568.7410,745.70-12.3 %0.01,880.30119.6093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,960.78387.0096.5 %5.0663.28521.9921.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,702.912,303.0037.8 %5.0853.44305.5864.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,697.571,588.0066.2 %5.0861.86266.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,840.391,446.4670.1 %5.0967.53155.0784.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,265.583,661.61-12.1 %0.0549.1851.3690.6 %5.0
สพ.นครพนม35,656.666,364.0082.2 %5.0682.94708.79-3.8 %0.0
รจก.นครพนม 85,913.8753,548.0037.7 %5.01,378.511,298.915.8 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,709.393,827.17-3.2 %0.0796.39113.8885.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม5,076.103,370.0033.6 %5.01,043.60780.6825.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,068.291,104.0064.0 %5.0549.17335.0939.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,531.664,155.008.3 %4.0796.391,014.49-27.4 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,572.441,993.0044.2 %5.0720.33166.2976.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,558.354,069.74-14.4 %0.0623.03481.0422.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 113,453.589,312.1330.8 %5.0953.14537.6743.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 260,543.817,977.4286.8 %5.01,519.93827.0445.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)24,820.0113,383.0046.1 %5.01,410.23588.4658.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,974.623,719.33-88.4 %0.0220.19220.53-0.2 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม53,242.7858,616.00-10.1 %0.01,147.68503.7156.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง94,896.7519,048.0079.9 %5.0814.77707.7513.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม81,733.606,645.0091.9 %5.0721.13351.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,365.1812,548.00-70.4 %0.01,510.462,398.51-58.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,024.571,947.0035.6 %5.0625.24467.7725.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,609.001,041.0071.2 %5.01,319.35507.6161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม28,834.6718,398.9436.2 %5.03,969.122,827.6828.8 %5.0
รวม 1,139,762 464,982 59.20 % 71,358 31,571 55.76 %