จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,371.471,382.0059.0 %5.0439.0774.9782.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,365.557,476.5173.6 %5.081.05334.67-312.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,986.861,816.0054.5 %5.0515.13153.7270.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,735.171,650.0055.8 %5.0686.2753.5792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร22,669.6615,728.0030.6 %5.02,511.79622.2575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,168.48340.0091.8 %5.0226.2076.3766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,105.26255.0093.8 %5.0232.8369.2970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี6,103.41340.0094.4 %5.0314.7468.2478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,016.96165.0095.9 %5.0266.5068.1174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94125.4468.2 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,510.0538,433.47-78.7 %0.01,670.84471.2271.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,163.472,957.0029.0 %5.01,047.58960.458.3 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,733.681,693.0038.1 %5.0458.0825.9794.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,249.641,675.0060.6 %5.01,009.55383.5362.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,097.972,362.0023.8 %5.0610.21604.670.9 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,972.05767.0074.2 %5.0553.16135.7275.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,565.282,146.0039.8 %5.0800.351,446.18-80.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,016.484,584.00-127.3 %0.0489.64594.70-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,114.641,685.0086.1 %5.01,161.65232.7580.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,926.841,760.0064.3 %5.0895.45217.0975.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,472.596,543.5047.5 %5.01,142.66360.3968.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,157.831,520.0051.9 %5.0629.20445.2229.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,541.68697.0054.8 %5.049.912.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,274.46494.0084.9 %5.0686.2766.4990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,860.76459.3283.9 %5.0515.13178.7765.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,893.493,595.007.7 %3.5914.47527.0942.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,450.1022,177.70-306.9 %0.01,313.801,706.17-29.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,367.972,356.0056.1 %5.01,313.80470.1064.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31324.2657.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,648.237,463.25-60.6 %0.01,104.63119.9489.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,383.04645.0053.4 %5.0713.21598.5016.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,474.59796.0077.1 %5.0762.31417.0545.3 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,350.631,890.0043.6 %5.0705.25322.0554.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,861.46695.0082.0 %5.0895.43531.6340.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,808.821,686.0040.0 %5.0477.0760.7287.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,245.591,264.0096.0 %5.0663.85375.2543.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,164.0112,369.1967.6 %5.0765.921,081.10-41.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,793.051,642.0041.2 %5.0439.07164.6362.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,675.683,219.0012.4 %5.0819.36433.1647.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,823.88744.0073.7 %5.0496.12278.3543.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,280.661,032.0075.9 %5.0838.41378.7554.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,193.30715.0077.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,881.012,135.0082.0 %5.01,346.82270.8179.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,596.3410,210.82-6.4 %0.03,065.78504.9583.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร57,483.989,167.7684.1 %5.01,671.91538.9667.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,990.4621,376.00-328.3 %0.0329.87226.1031.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,514.005,034.72-232.5 %0.0315.89105.3666.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร48,535.7715,323.7268.4 %5.0760.31303.1060.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย12,259.1610,392.0015.2 %5.0570.58732.51-28.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,250.357,463.28-19.4 %0.01,623.601,421.4712.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,252.911,138.2665.0 %5.0629.20440.1830.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,292.18702.0078.7 %5.0458.09167.2163.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,224.2010,032.0050.4 %5.04,063.412,345.0042.3 %5.0
รวม 464,875 252,194 45.75 % 45,209 22,617 49.97 %