จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,620.723,493.503.5 %1.52,062.6683.2996.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 360,579.35317,403.81-423.9 %0.0214.401,836.04-756.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,052.2325.0099.2 %5.0806.20171.1978.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,651.336,822.2789.1 %5.0152.53314.47-106.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่65,366.1842,250.7335.4 %5.0271.37207.3923.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,538.756,526.4023.6 %5.063.2269.49-9.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่38,275.8230,613.8720.0 %5.0144.012.8598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่20,736.3716,435.0620.7 %5.02,023.23525.0574.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,465.072,450.4529.3 %5.01,535.2566.1095.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,649.692,171.0040.5 %5.01,072.43297.8872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 828,132.9118,362.1534.7 %5.03,608.00388.5589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,564.0814,969.9523.5 %5.04,735.241,387.1970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 210,050.336,820.0032.1 %5.02,758.59871.1568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,072.90322.0092.1 %5.0708.2561.7591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,587.8428.0099.4 %5.0259.8640.6884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 210,150.824,134.0059.3 %5.0355.7893.7973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,680.57492.0089.5 %5.0295.9892.5468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี5,001.971,626.0067.5 %5.0255.7227.1189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง1,057.75729.0031.1 %5.0300.3592.2269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,030.80763.0081.1 %5.0479.82123.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,185.1093.0097.8 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง5,487.031,367.7075.1 %5.0304.1488.3371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง5,149.761,098.0078.7 %5.0645.6398.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,901.7655.0098.6 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,780.60320.0082.0 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง4,101.6555.0098.7 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,178.57152.0096.4 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย5,580.02360.0093.5 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,621.174,173.0056.6 %5.0393.7463.0984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,452.82460.0089.7 %5.0389.0190.0576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,462.20734.0086.6 %5.0384.0149.0987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,062.30279.0093.1 %5.0229.3691.8659.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย5,161.011,230.0076.2 %5.0270.30101.2162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,858.53834.0078.4 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม5,441.961,077.0080.2 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,400.18932.0078.8 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 37,326.993,642.9350.3 %5.03,123.11245.2792.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,350.411,135.0066.1 %5.0803.15396.0950.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,367.221,850.9945.0 %5.01,044.2057.3394.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,005.665,803.8017.2 %5.02,387.11783.7567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,766.679,257.00-5.6 %0.02,650.753,164.69-19.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,055.573,292.0018.8 %5.01,165.05165.1785.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,689.601,270.0077.7 %5.01,291.011,216.535.8 %2.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,400.662,496.0043.3 %5.01,953.60471.6875.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,862.021,837.0052.4 %5.0897.90592.7534.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 136,161.9254,888.20-51.8 %0.013,128.087,683.9041.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,910.852,892.0026.1 %5.01,048.791,014.233.3 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,417.40507.0064.2 %5.01,072.43519.6551.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,532.983,381.3038.9 %5.02,409.99705.0970.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,334.153,310.0037.9 %5.01,681.844,050.00-140.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,320.788,943.00-41.5 %0.02,449.45750.6169.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 43,953.9023,183.7047.3 %5.02,360.66683.2071.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,217.003,899.6225.3 %5.02,702.16324.4688.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,123.434,351.83-5.5 %0.0795.521,595.70-100.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,471.996,285.7140.0 %5.03,373.361,604.5552.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,384.72568.0087.0 %5.01,357.67134.4790.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,909.142,255.2354.1 %5.02,196.953,015.11-37.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,397.8439,026.44-101.2 %0.03,620.57449.1387.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,905.4024,712.00-55.4 %0.05,682.132,850.0049.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,268.126,661.01-6.3 %0.02,447.68361.0085.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,516.06833.0081.6 %5.01,015.38185.2581.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,914.093,846.0035.0 %5.01,719.02144.9891.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,091.1321,510.01-77.9 %0.04,016.30240.4894.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ25,540.1011,949.0853.2 %5.0427.41211.3350.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,150.062,021.1035.8 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,877.03619.0084.0 %5.0641.0158.1790.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,320.062,084.0060.8 %5.0570.96356.9637.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,593.69270.0092.5 %5.0882.27367.6358.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,759.9679,139.00-321.9 %0.02,289.451,245.9945.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,725.614,801.00-28.9 %0.01,833.07321.8082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,022.442,080.0070.4 %5.01,262.59647.0248.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่18,322.5914,448.0021.1 %5.03,835.7069.3598.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16,687.202,252.0086.5 %5.01,452.75653.1855.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,468.964,174.5023.7 %5.01,300.62360.5372.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,849.752,776.0052.5 %5.01,936.59447.2276.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,241.372,545.4164.8 %5.02,118.31578.4372.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,573.976,682.00-46.1 %0.01,376.68103.5692.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,364.1117,963.9758.6 %5.01,215.41516.8057.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,261.7611,094.0139.3 %5.0844.43536.7036.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 149,145.59137,052.008.1 %4.02,611.762,575.451.4 %0.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 53,542.7638,013.6029.0 %5.01,557.64457.9470.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,023.8814,973.606.6 %3.03,222.601,561.7851.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,981.911,060.0064.5 %5.0825.22584.0029.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่6,064.961,410.0076.8 %5.01,357.67428.3868.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,736.54410.0089.0 %5.01,110.46499.7055.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,855.106,610.0025.4 %5.02,821.901,425.0049.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,004.321,092.0072.7 %5.01,225.46104.5991.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,258.3414,189.18-169.8 %0.01,680.94905.6046.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,471.058,878.09-98.6 %0.01,281.601,784.02-39.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 692,946.987,332.5792.1 %5.01,722.13344.5780.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 126,084.25810.9096.9 %5.02,699.19606.1377.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,747.848,820.8035.8 %5.04,545.101,317.9071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 479,294.4913,638.4282.8 %5.01,035.64669.5635.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 566,005.9111,972.0681.9 %5.02,933.651,296.9455.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 239,699.179,815.4675.3 %5.01,617.921,455.6910.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,993.803,836.0036.0 %5.04,400.42737.9883.2 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,152.9310,709.5811.9 %5.0437.89182.4358.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,108.618,179.50-99.1 %0.0501.12215.1857.1 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร18,135.8818,265.00-0.7 %0.0503.52132.4173.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,492.5020,000.0042.0 %5.0474.9595.0080.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่95,084.3064,200.0032.5 %5.02,097.54648.5769.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง57,288.318,979.6284.3 %5.01,518.88528.7165.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่186,473.1160,000.0067.8 %5.01,396.45463.6066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่35,015.5916,211.0053.7 %5.01,223.78342.0072.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,334.571,000.0095.7 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่64,950.4940,114.0038.2 %5.01,463.991,535.05-4.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง51,758.3547,446.558.3 %4.01,148.56311.5772.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,927.111,561.0046.7 %5.0844.23388.2854.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,132.7626,051.0029.8 %5.02,860.971,607.2543.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่37,289.9015,594.9058.2 %5.010,675.514,817.1854.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,980.5330,896.0029.8 %5.02,115.89349.2583.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,277.211,001.0069.5 %5.01,535.2280.8294.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่102,426.8459,312.1842.1 %5.04,169.252,283.8245.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,724.525,694.000.5 %0.51,376.68527.3761.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,909.3121,852.00-216.3 %0.02,581.13479.8881.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,359.315,311.00-21.8 %0.01,902.90198.9089.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,992.51630.0078.9 %5.01,756.3262.5596.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,451.711,065.0069.1 %5.0939.31481.0448.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 564,159.0321,862.5265.9 %5.019,095.208,583.7055.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่91,129.857,812.5791.4 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,438,917 1,669,859 31.53 % 238,216 100,171 57.95 %