จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,860.101.00100.0 %5.0184.4933.2582.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน61,941.7154,515.0012.0 %5.0100.03151.28-51.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,516.963,486.3622.8 %5.0753.46140.4381.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,405.181,376.0059.6 %5.0639.3969.4589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน14,999.8710,815.0027.9 %5.03,035.41560.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน6,778.982,259.0066.7 %5.0341.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,443.07317.0097.8 %5.0204.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,510.27348.0090.1 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง5,089.41579.0088.6 %5.0193.4668.6864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,216.32843.0080.0 %5.0276.9980.4770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,182.53585.0088.7 %5.0491.6443.6591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,931.33281.0094.3 %5.0180.9634.4681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,871.53133.0097.3 %5.0394.5145.2788.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,214.782,785.4013.4 %5.0398.4328.6592.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,208.003,963.1823.9 %5.01,019.71683.5433.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,201.632,045.0051.3 %5.0943.62112.7788.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,520.321,171.0074.1 %5.0696.41359.9948.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,094.27549.0082.3 %5.0328.82285.3313.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,190.531,866.0055.5 %5.0544.311,893.64-247.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,344.702,228.005.0 %2.5443.19556.54-25.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,648.541,991.1357.2 %5.01,133.78578.6749.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,828.641,053.0078.2 %5.0943.65256.9372.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน10,123.339,266.308.5 %4.01,609.20121.5592.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,280.322,059.0037.2 %5.0620.37533.9013.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,990.763,458.00-73.7 %0.050.6667.78-33.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,455.97481.0086.1 %5.0693.1534.2095.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,128.93933.0070.2 %5.0563.32241.7457.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,512.962,788.0038.2 %5.0615.10395.0535.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,692.322,129.2462.6 %5.01,323.961,766.84-33.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,800.831,013.0082.5 %5.01,037.73513.2750.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,567.172,610.0042.9 %5.0696.44115.6283.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,125.3410,764.06-110.0 %0.01,323.9669.6094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,441.341,524.0065.7 %5.0696.41465.5033.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,832.563,439.4010.3 %5.0848.57256.5069.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,726.593,169.0015.0 %5.0810.53539.4833.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,443.201,329.5770.1 %5.0962.48555.1842.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,493.413,221.507.8 %3.5677.4237.6694.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,488.422,372.0079.4 %5.0458.37259.3543.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 57,060.0839,153.0031.4 %5.0995.27599.2639.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,642.0895.0097.4 %5.0306.84551.98-79.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,234.273,199.0048.7 %5.0753.48171.0077.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน4,211.461,901.0054.9 %5.0402.90275.6031.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,893.956,582.004.5 %2.01,190.85362.4769.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,695.261,412.1961.8 %5.0696.4385.5087.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,636.422,369.0034.9 %5.0772.50230.7670.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 158,698.2111,585.5880.3 %5.01,069.67389.1963.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 237,438.8910,645.2371.6 %5.01,444.11891.0738.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,409.243,420.00-0.3 %0.0322.41255.4920.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,952.499,734.2885.0 %5.0775.80775.310.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,794.1610,815.0035.6 %5.0598.33508.7315.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 24,141.667,230.9970.0 %5.0609.49653.49-7.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน69,877.7831,672.5654.7 %5.01,334.39448.1566.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,362.3712,034.00-5.9 %0.01,419.6048.5796.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 10,070.662,912.0071.1 %5.0772.50404.5847.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,131.94569.0081.8 %5.0430.18223.2548.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน40,292.0311,374.0071.8 %5.03,828.732,768.2127.7 %5.0
รวม 677,645 310,451 54.19 % 43,832 21,601 50.72 %