จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,662.62797.0078.2 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,744.833,403.0028.3 %5.0922.05219.3576.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,416.561,320.0061.4 %5.0503.7079.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 238,044.1537,293.352.0 %1.04,854.671,272.9873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 118,054.3717,954.370.6 %0.52,671.52659.1975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,131.072,406.0060.8 %5.0418.411,406.00-236.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,280.54618.0088.3 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,212.412,012.0067.6 %5.0248.57114.3854.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,312.001,713.0072.9 %5.0398.69114.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,583.511,467.0073.7 %5.0204.47116.5643.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 19,000.446,757.6524.9 %5.0406.2195.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 26,230.462,079.0066.6 %5.0277.8447.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,866.632,741.8053.3 %5.0410.19114.0072.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,208.197,534.27-44.7 %0.0979.10552.8843.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,336.571,103.5079.3 %5.01,276.08703.2444.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,110.882,626.0048.6 %5.0865.01865.64-0.1 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,055.133,044.5549.7 %5.0919.64633.4631.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,028.291,082.0073.1 %5.0503.65529.04-5.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,534.151,031.0070.8 %5.0332.56529.06-59.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,720.625,597.802.1 %1.01,723.11866.4949.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,507.924,349.283.5 %1.5845.99492.2741.8 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,595.09175,524.00-752.3 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,602.916,392.0056.2 %5.01,883.981,092.6942.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,937.798,666.00-45.9 %0.06,289.172,925.5053.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,093.402,081.000.6 %0.5369.68597.09-61.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,374.735,683.44-5.7 %0.0975.41823.1215.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,977.471,893.0052.4 %5.0678.32589.5913.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,914.6619,571.78-97.4 %0.01,188.27134.6888.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,533.004,230.5043.8 %5.02,229.87204.4490.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,361.483,509.0019.5 %5.0807.96347.6557.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี52,687.761,207.0097.7 %5.019,158.3934.2099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,798.221,849.5151.3 %5.0480.9991.4081.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,184.915,608.98-34.0 %0.0731.89144.0680.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,550.3825,697.99-292.3 %0.01,125.892,421.59-115.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี5,074.8113,818.53-172.3 %0.0731.84373.0449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,840.471,389.0063.8 %5.0446.60155.4365.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,999.0814,577.00-108.3 %0.01,644.6670.5895.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,612.3811,264.0017.3 %5.01,342.461,239.707.7 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,574.69322.0097.2 %5.0522.67269.8048.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี5,006.152,500.0050.1 %5.0693.40478.2731.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,261.541,863.0064.6 %5.0750.91301.0459.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,160.042,127.3158.8 %5.0693.81421.3239.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,873.614,679.004.0 %2.0541.7342.1692.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,876.047,548.0049.3 %5.0596.84484.5018.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,870.5237,309.0120.4 %5.0810.50317.2560.9 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 55,879.9753,912.933.5 %1.5768.16555.3727.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 137,315.1194,578.1531.1 %5.01,217.87787.4135.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,157.5315,766.7621.8 %5.0384.53493.90-28.4 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,809.37303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,046.461,119.0072.3 %5.0351.57247.7329.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,920.967,120.6210.1 %5.01,283.36487.4962.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,292.324,458.4215.8 %5.0769.87560.4627.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,303.9517,667.003.5 %1.52,291.21988.0056.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,221.362,334.5055.3 %5.0579.77273.2052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,547.692,585.0027.1 %5.0465.67175.0662.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,041.18101,580.00-181.8 %0.01,998.99576.7171.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)44,543.1417,563.1760.6 %5.01,778.88913.4548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 225,717.5314,097.4945.2 %5.01,073.64633.9940.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 157,531.4415,004.0073.9 %5.0995.09370.1762.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,519.033,083.00-22.4 %0.0151.80153.00-0.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี85,112.0621,204.0075.1 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,456.3131,774.36-55.3 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 83,103.2975,944.008.6 %4.01,419.38927.1534.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,242.0919,520.00-360.2 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี367,007.78156,140.0057.5 %5.09,396.74992.8989.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,191.632,853.8031.9 %5.0731.89369.7049.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,945.53570.0085.6 %5.0313.54181.0142.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี19,811.548,576.1656.7 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,462,520 1,133,998 22.46 % 106,529 40,635 61.86 %