จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,767.49924.0066.6 %5.0588.43115.5280.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,693.8411,270.0042.8 %5.064.61128.93-99.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,859.593,959.8118.5 %5.057.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,169.421,298.0059.0 %5.0740.56131.7482.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,348.921,461.0056.4 %5.0797.6152.4193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,191.1410,589.0030.3 %5.03,402.80810.3576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,909.69549.0090.7 %5.0273.0634.9487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,653.53458.0090.2 %5.0260.4634.8786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,979.02588.0088.2 %5.0223.14110.4250.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,288.45654.0084.7 %5.0484.4569.0985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,717.89369.0090.1 %5.0478.7583.6982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง6,939.772,655.0061.7 %5.0362.2446.5587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,705.69840.0085.3 %5.0335.0033.6390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,024.27190.0095.3 %5.0239.553.4398.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว5,104.62687.0086.5 %5.0441.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,108.78286.0093.0 %5.0240.7361.3174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,155.56331.0092.0 %5.0450.0712.9397.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,148.945,747.3419.6 %5.01,615.302,372.15-46.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,499.872,376.0047.2 %5.01,253.99713.5643.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,463.741,593.0054.0 %5.0854.66383.2455.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 214,299.3417,846.00-24.8 %0.05,340.473,233.3539.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,809.46798.0071.6 %5.0607.45572.695.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,356.38988.0084.5 %5.01,577.251,673.90-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,549.242,974.00-16.7 %0.0548.231,401.25-155.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,963.431,445.0075.8 %5.01,824.47609.4066.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,857.211,386.0064.1 %5.0987.77223.2577.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,867.6910,975.00-23.8 %0.01,900.54266.0086.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง37,086.9299,605.00-168.6 %0.0144.56147.00-1.7 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,959.105,228.03-32.1 %0.01,522.6676.0095.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,579.342,676.0041.6 %5.01,215.96719.1540.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง11,278.9510,705.005.1 %2.54,434.736,992.50-57.7 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,794.682,839.4040.8 %5.02,142.5434.7398.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,192.191,989.0037.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,340.20501.0085.0 %5.0854.6670.3091.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,278.00668.0079.6 %5.0740.56529.5628.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,682.964,375.00-18.8 %0.0930.72292.0268.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,488.7144,684.16-588.6 %0.01,672.351,503.8010.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,171.554,695.0023.9 %5.01,852.11477.5574.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,498.572,404.0031.3 %5.0778.59147.4381.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,735.359,951.68-73.5 %0.01,180.00128.1789.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,998.097,932.0053.3 %5.02,405.51184.0092.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,152.992,047.0050.7 %5.01,120.88548.0051.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,252.222,507.0041.0 %5.01,139.90561.5650.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,950.382,582.0034.6 %5.01,025.80336.9767.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,159.722,021.7467.2 %5.01,425.14464.2867.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,252.063,277.0022.9 %5.01,063.8374.9693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,590.906,032.0078.1 %5.0620.97304.0051.0 %5.0
รจก.ลำปาง 61,251.1442,937.9029.9 %5.01,263.58752.8440.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 33,769.9024,497.8627.5 %5.0927.96287.2969.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,587.254,330.0034.3 %5.0505.73540.36-6.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,019.05847.0071.9 %5.0328.44340.10-3.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,907.252,068.0047.1 %5.0567.27422.1125.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,726.8020,866.00-0.7 %0.01,503.04703.0053.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,177.001,359.0057.2 %5.0740.54286.6161.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,802.234,987.00-3.8 %0.01,463.16611.5758.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,151.742,750.0033.8 %5.01,025.80332.2567.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,629.067,113.00-53.7 %0.02,367.1272.7596.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง25,878.025,160.5280.1 %5.01,538.26345.9077.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,285.863,659.0014.6 %5.01,044.82949.149.2 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 38,900.008,271.497.1 %3.51,545.18654.7957.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 137,731.8918,763.0050.3 %5.01,703.80789.9253.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 263,729.898,016.0087.4 %5.0682.501,412.78-107.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง353.271.0099.7 %5.0302.84191.4236.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ48,295.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,355.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง58,297.3227,493.0152.8 %5.01,050.04677.3535.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน40,326.0921,224.4447.4 %5.01,040.891,245.64-19.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,015.9211,184.0046.8 %5.0901.83964.92-7.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา60,009.5510,288.0082.9 %5.0910.87446.1651.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง8,204.1717,386.00-111.9 %0.02,261.821,779.7021.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 6,156.854,624.0024.9 %5.01,120.88459.1259.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,202.611,155.0063.9 %5.0702.53207.5470.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,199.187,319.7573.1 %5.07,123.029,264.68-30.1 %0.0
รวม 838,188 556,258 33.64 % 84,433 50,511 40.18 %