จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,809.83412.0085.3 %5.0461.9833.6992.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่11,092.373,076.4072.3 %5.061.68146.12-136.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่14,259.7113,303.486.7 %3.093.4569.2225.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,249.061,345.0058.6 %5.0431.88153.6364.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,340.42547.0083.6 %5.0709.1872.8689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,938.2511,931.9937.0 %5.01,983.26461.7076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,413.23684.0084.5 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง7,331.73658.0091.0 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,881.30501.0089.7 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,992.87447.0088.8 %5.0510.4657.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,752.81237.0093.7 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่5,001.451,379.0072.4 %5.0288.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,269.25475.0088.9 %5.0222.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,193.36437.0089.6 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,398.784,528.4063.5 %5.01,013.452,042.50-101.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,991.461,990.0050.1 %5.0975.41315.4667.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,270.30815.0075.1 %5.0690.15498.8827.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,736.393,214.13-17.5 %0.0519.01449.3513.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,424.281,939.3177.0 %5.01,317.702,741.88-108.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,231.362,657.00-19.1 %0.0513.73610.87-18.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่119,763.572,131.0098.2 %5.04,610.521,131.1175.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,571.626,265.3750.2 %5.01,393.75684.6150.9 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่48,357.8421,109.4056.3 %5.0478.74132.0572.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,874.7120,116.42-69.4 %0.03,960.926,077.15-53.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,657.723,428.506.3 %3.0823.28657.4820.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,119.6916,718.00-37.9 %0.04,132.06515.4987.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,267.02204.0093.8 %5.070.9969.841.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,074.28593.0080.7 %5.0728.210.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,148.33328.0089.6 %5.0595.09286.9051.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,905.021,976.2949.4 %5.0842.3020.9597.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,375.9214,238.00-6.4 %0.01,393.761,437.38-3.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,925.113,120.0036.7 %5.01,279.66203.3084.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,717.811,057.0077.6 %5.0861.31135.1284.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,723.497,183.567.0 %3.52,325.54141.3093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,771.85891.0092.4 %5.0861.31580.0232.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,288.862,453.0042.8 %5.0842.28428.2949.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,241.671,015.0080.6 %5.0809.35542.7332.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,309.972,955.0031.4 %5.0975.41349.4164.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,215.422,557.0020.5 %5.0633.1259.0090.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,658.771,991.0082.9 %5.0823.29396.0051.9 %5.0
รจจ.แพร่ 36,654.5519,231.3347.5 %5.0860.01307.5464.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,768.66625.0083.4 %5.0557.06270.3551.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,483.64942.0073.0 %5.0804.26223.3672.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,530.041,019.0071.1 %5.0557.06226.1159.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่13,262.407,184.3045.8 %5.01,279.66622.2551.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,524.553,035.5213.9 %5.0823.28163.0680.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,373.5613,636.86-304.2 %0.0804.25404.6849.7 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 238,711.717,888.5179.6 %5.01,571.90815.1548.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 57,584.5713,118.0077.2 %5.01,457.98306.2879.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,297.738,392.489.7 %4.53,247.70282.9391.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,453.053,370.28-37.4 %0.0316.20429.49-35.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่28,230.4320,642.0126.9 %5.0891.871,045.00-17.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่33,795.0610,957.0167.6 %5.0790.37648.6417.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง39,819.598,102.0179.7 %5.0729.76624.9614.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง35,662.837,037.0080.3 %5.0754.79421.1544.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่117,899.9120,152.0082.9 %5.0861.53343.4260.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่105,126.8549,051.0053.3 %5.01,555.59603.8761.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,639.753,258.0079.2 %5.01,876.601,652.6911.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,708.553,450.767.0 %3.5842.31441.8547.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,689.56618.0092.0 %5.0538.04336.2537.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่41,135.8015,792.0061.6 %5.04,203.766,813.46-62.1 %0.0
รวม 1,021,900 378,411 62.97 % 64,852 38,491 40.65 %