จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน497.38460.007.5 %3.5587.7434.2694.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,050.3021,578.86-65.4 %0.086.6139.5954.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,525.4011,274.27-18.4 %0.076.3769.529.0 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,238.671,957.0053.8 %5.0872.97233.1973.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,369.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0796.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน19,784.7011,704.0140.8 %5.02,564.13475.3881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน6,718.941,030.0084.7 %5.0318.9886.9172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,160.38724.0095.8 %5.0411.7169.5883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,924.50245.0093.8 %5.0176.7862.4164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,252.71246.0094.2 %5.0375.1385.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,460.76329.0090.5 %5.0269.3561.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,230.46513.0087.9 %5.0329.4968.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,087.39222.0095.6 %5.0362.1284.9076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น424.30332.0021.8 %5.0360.58103.5971.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,269.36364.0091.5 %5.0336.88114.7865.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,382.99270.0095.8 %5.0432.50105.9075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,457.35142.0095.9 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,703.583,729.5034.6 %5.01,064.95730.4231.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,775.493,754.4821.4 %5.01,386.411,678.21-21.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,929.211,932.00-0.1 %0.0733.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,350.601,221.0063.6 %5.0834.94350.2958.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,864.90996.0065.2 %5.0644.78856.18-32.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,047.501,568.0074.1 %5.01,467.552,232.17-52.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,295.053,243.5638.7 %5.01,348.52181.0286.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน3,457.732,877.0016.8 %5.0614.861,660.20-170.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,864.982,496.6057.4 %5.01,657.711,879.47-13.4 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,508.001,492.4657.5 %5.01,509.00959.4836.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,610.176,799.36-47.5 %0.01,291.33134.6589.6 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร72,117.6779,699.02-10.5 %0.0882.10465.0547.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,163.971,842.0064.3 %5.01,329.36414.2668.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,130.951,003.0052.9 %5.076.8883.41-8.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,527.75740.0079.0 %5.0911.0162.4393.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,097.65649.0079.0 %5.0682.82355.4347.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,617.021,091.0069.8 %5.0949.82259.9272.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,613.058,248.79-24.7 %0.01,785.731,348.2024.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,417.823,581.6762.0 %5.02,907.67155.7694.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,850.79944.4475.5 %5.0968.06408.6057.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,159.886,503.00-105.8 %0.0840.3486.9189.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,018.321,237.5788.8 %5.0701.83139.0080.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,744.952,228.2053.0 %5.0780.60608.9522.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,212.182,073.0066.6 %5.0910.99596.6934.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,022.041,237.0069.2 %5.01,063.13510.4852.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,976.951,156.0061.2 %5.0663.8050.0292.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,311.971,354.0088.0 %5.01,043.16487.3153.3 %5.0
รจจ.น่าน 24,478.3016,946.8530.8 %5.0847.471,051.37-24.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,900.68811.0079.2 %5.0606.75272.1755.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน7,371.442,016.3072.6 %5.0964.29357.2962.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,822.27521.0081.5 %5.0625.77261.2558.3 %5.0
สปส.จ.น่าน5,648.154,644.7717.8 %5.01,253.27250.3880.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,347.982,098.0051.7 %5.01,196.25150.3287.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,913.84495.0083.0 %5.01,199.06499.0858.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,003.294,918.701.7 %0.51,006.09258.1774.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ16,719.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ955.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ5,392.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ590.79ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน85,752.3871,320.0016.8 %5.01,753.501,345.3023.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว57,759.339,540.6783.5 %5.01,075.401,498.96-39.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,254.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,047.3810,815.00-932.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา51,472.049,160.0182.2 %5.0839.69884.66-5.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,677.1111,665.78-34.4 %0.02,171.831,832.3015.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,291.72952.0071.1 %5.0801.99632.7021.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,219.801,718.0046.6 %5.0701.81268.6361.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,030.3814,397.0034.6 %5.04,712.681,300.5772.4 %5.0
รวม 595,545 346,294 41.85 % 57,176 40,149 29.78 %