จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,547.84287.0088.7 %5.0445.4356.7487.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,204.904,448.0045.8 %5.046.41109.17-135.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,026.621,004.0066.8 %5.0470.10113.1275.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,235.281,106.9065.8 %5.0673.6259.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา12,775.899,279.0027.4 %5.01,871.63724.9761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง5,095.81313.0093.9 %5.0448.53102.5377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,922.17358.0090.9 %5.0188.5986.5454.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,957.56117.0097.0 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา5,173.422,289.0055.8 %5.0366.72119.6867.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,861.55295.0092.4 %5.0479.0585.8182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,747.141,016.0078.6 %5.0402.07102.4174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,199.80602.0085.7 %5.0249.8768.5672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,893.63384.0090.1 %5.0295.24102.4165.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,380.411,779.5466.9 %5.01,206.071,220.75-1.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,301.95975.0077.3 %5.01,111.50785.2929.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,056.85741.0075.8 %5.0654.60217.2066.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,720.611,081.0060.3 %5.0521.49289.3544.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,376.211,648.0051.2 %5.0863.77960.63-11.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,276.142,984.98-31.1 %0.0572.021,045.00-82.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,920.144,181.6853.1 %5.01,434.26198.5586.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,902.161,645.0057.8 %5.0996.89402.0159.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,473.207,127.6724.8 %5.01,358.1996.3492.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,283.743,681.8014.1 %5.01,145.27438.6961.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,585.38683.0056.9 %5.057.7653.367.6 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,591.16437.0087.8 %5.0882.7924.2197.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,007.92678.0077.5 %5.0616.57413.7932.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,644.091,060.5170.9 %5.0844.76169.1080.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,812.7122,540.00-368.3 %0.01,377.211,720.10-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,173.688,253.22-97.7 %0.01,110.99218.5080.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,299.821,200.0063.6 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,296.406,901.22-9.6 %0.01,282.1372.1694.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,093.69448.0085.5 %5.0404.32219.8245.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,850.151,908.2050.4 %5.0958.86551.0042.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,442.731,408.0059.1 %5.0692.63322.1253.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,886.421,422.0063.4 %5.0863.7779.8390.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,910.261,652.0043.2 %5.0533.2474.8986.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,257.521,646.0085.4 %5.0677.05439.9235.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,937.04700.0097.6 %5.0762.14285.0062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,602.60480.0081.6 %5.0559.52211.8562.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,149.912,864.169.1 %4.5673.62381.6543.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,884.60407.0085.9 %5.0578.54345.2740.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,644.014,028.4913.3 %5.01,187.05809.8631.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,727.231,512.0059.4 %5.0825.75250.7069.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,435.612,235.0034.9 %5.0749.68200.2473.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 118,490.239,126.8550.6 %5.01,193.82462.3861.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2207,018.781,345.0099.4 %5.02,101.87218.5089.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,651.663,413.006.5 %3.0319.54100.0068.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา30,118.8530,118.000.0 %0.5892.75247.0072.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ไม่ครบ9,104.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,890.86800.0072.3 %5.01,159.461,064.008.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,242.831,131.0065.1 %5.0730.67253.7365.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,668.17504.0081.1 %5.0483.46297.6538.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 488,647 156,246 68.02 % 39,557 17,161 56.62 %