จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,761.34568.0079.4 %5.01,618.01169.6289.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,413.1019,874.00-2.4 %0.077.53205.64-165.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,870.9012,810.33-86.4 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,082.563,005.0026.4 %5.01,067.03248.3376.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,968.511,260.0057.6 %5.0800.84116.8585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย24,104.329,386.8061.1 %5.02,816.50722.7674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,842.47411.0089.3 %5.0544.2577.4285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,716.74278.0092.5 %5.0344.9878.5777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย789.14133.6883.1 %5.0280.2879.2171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,516.10288.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,071.54986.0075.8 %5.0418.1189.9478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,773.47325.0093.2 %5.0571.02156.5972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,842.47140.0096.4 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,842.47251.0093.5 %5.0419.3376.8981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,600.79755.0079.0 %5.0393.2580.2379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,581.28594.0083.4 %5.0263.4353.5879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,842.47498.0087.0 %5.0267.0674.1372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,698.172,630.1044.0 %5.0389.03145.8662.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน6,298.711,240.0080.3 %5.0335.1176.4877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย5,715.90938.0083.6 %5.0399.8990.6677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว5,221.15308.0094.1 %5.0177.1172.9358.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย52,728.8635,654.8032.4 %5.02,532.75564.0677.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,094.185,305.0059.5 %5.01,314.45683.3848.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,649.1621,485.70-711.0 %0.01,227.70366.1370.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,660.305,091.5041.2 %5.02,093.902,852.85-36.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,509.941,645.0063.5 %5.0743.76216.2270.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,535.811,931.2523.8 %5.0610.651,130.72-85.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,456.701,441.0058.3 %5.0914.90232.1974.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,097.12891.2071.2 %5.0857.85623.4127.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,876.73679.0093.1 %5.03,805.342,017.6547.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,905.233,246.85-11.8 %0.0723.73695.713.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,596.211,660.9770.3 %5.01,918.252,180.78-13.7 %0.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,650.862,368.4449.1 %5.01,485.38335.2177.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,598.759,130.00-98.5 %0.01,390.3116.1398.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,853.692,757.003.4 %1.5724.741,408.11-94.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,664.2411,290.99-16.8 %0.03,797.591,693.8555.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,626.435,280.00-45.6 %0.090.4567.6225.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,496.32395.0095.8 %5.0477.5365.1186.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,258.05418.0087.2 %5.0933.9258.7093.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,781.72745.0073.2 %5.0705.73362.4148.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,854.182,381.0038.2 %5.01,105.07504.8954.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,787.3036,607.10-439.3 %0.02,341.111,831.2921.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,816.744,021.0016.5 %5.01,599.48937.9741.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,193.303,510.0032.4 %5.0606.86258.4057.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,556.167,015.1860.0 %5.03,149.31151.3995.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย9,896.9729,438.00-197.4 %0.0781.79438.9743.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,177.502,165.0048.2 %5.01,200.15773.3235.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,492.851,943.0044.4 %5.01,067.04547.0148.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,455.132,343.3068.6 %5.02,246.03395.5982.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,262.083,091.525.2 %2.5857.8643.7094.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,223.717,192.0045.6 %5.0555.60475.0014.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,641,993.3098,177.9996.3 %5.025,412.55861.9396.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย4,612.33579.6087.4 %5.0591.63397.9532.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย13,377.989,495.1029.0 %5.02,721.42669.2875.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,293.271,150.0065.1 %5.0800.80452.5843.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,528.138,011.26-22.7 %0.01,675.55578.6765.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,772.94989.0073.8 %5.01,162.12104.3091.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,610.665,142.3340.3 %5.01,276.21404.1468.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,514.482,637.3069.0 %5.01,567.36169.5089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 442,438.109,065.4578.6 %5.01,558.432,073.20-33.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)76,918.503,497.0095.5 %5.03,264.04743.5177.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 145,883.7911,601.0774.7 %5.02,674.451,256.8853.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 228,212.998,680.2069.2 %5.01,695.251,355.7520.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,419.8511,350.560.6 %0.51,336.881,531.53-14.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,075.243,535.6578.0 %5.0404.01981.53-142.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง90,272.136,264.0093.1 %5.0778.62404.7548.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,024.3341,653.00-177.2 %0.0808.91845.68-4.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง21,520.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0851.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย27,194.9711,880.0056.3 %5.0951.15771.2218.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย122,461.2129,640.0075.8 %5.01,100.531,417.83-28.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย17,098.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0910.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย20,542.649,662.0053.0 %5.0831.981,043.10-25.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย15,720.4012,791.6118.6 %5.02,308.082,261.842.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,325.994,785.00-43.9 %0.0914.90844.257.7 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,933.49658.5577.6 %5.0743.76387.9447.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 46,746.8210,295.4778.0 %5.04,880.414,015.5317.7 %5.0
รวม 3,607,183 569,346 84.22 % 113,044 48,133 57.42 %