จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,823.66311.0089.0 %5.0686.18154.5777.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,748.047,142.0944.0 %5.070.67101.72-43.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,982.473,822.0072.7 %5.092.4984.778.3 %4.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,443.3718,464.53-186.6 %0.0105.9567.0536.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,153.962,471.00-114.1 %0.050.900.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน3,079.73654.0078.8 %5.0290.28110.5761.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,750.811,348.0064.1 %5.0762.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,778.727,088.008.9 %4.01,114.65878.0621.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,293.46400.0090.7 %5.0699.66102.7385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,955.66283.0094.3 %5.0319.4369.1478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,715.76318.0091.4 %5.0432.9334.1292.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย5,588.14305.0094.5 %5.0552.7693.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,774.05269.0092.9 %5.0697.7857.2991.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,395.922,128.0060.6 %5.01,211.57865.2128.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,760.201,930.0059.5 %5.0544.95341.0537.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน11,435.783,434.5470.0 %5.01,028.471,045.95-1.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,551.041,434.6043.8 %5.0869.28228.6673.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,616.14919.0064.9 %5.0373.81109.6370.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,447.491,484.0066.6 %5.01,066.50298.0572.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,617.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0895.36134.9484.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,968.13275.0090.7 %5.0743.23214.9271.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,630.421,572.0066.1 %5.01,408.781,095.2822.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,924.392,396.00-24.5 %0.0387.0877.0880.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,864.611,092.0071.7 %5.0648.150.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,465.793,801.49-9.7 %0.0933.39105.4988.7 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 11,655.395,279.0054.7 %5.0628.4567.5089.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,864.0534,382.0049.3 %5.0447.45734.48-64.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,495.201,845.48-23.4 %0.01,028.47209.0079.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,133.521,284.4059.0 %5.058.6835.4339.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,282.68324.0090.1 %5.0876.349.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,624.70197.0092.5 %5.0648.15179.7272.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,516.452,046.0041.8 %5.0562.2455.9090.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,359.801,147.0078.6 %5.01,149.221,172.25-2.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,725.102,807.00-3.0 %0.0392.74244.9137.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,423.401,074.0068.6 %5.0933.44262.2071.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,393.432,939.1333.1 %5.0990.4438.0096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,383.831,243.0010.2 %5.0563.971,156.87-105.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,638.661,736.0052.3 %5.01,123.55262.5576.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,182.161,374.0056.8 %5.0876.3471.2191.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,453.43729.0078.9 %5.0914.37350.7561.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,912.51697.0076.1 %5.0554.8643.3092.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,941.28910.0076.9 %5.0319.98448.60-40.2 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,254.9312,532.6041.0 %5.0812.36673.8017.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน560.37387.0030.9 %5.0629.13171.7972.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,439.52895.0079.8 %5.0857.33228.2973.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,634.21460.0082.5 %5.0648.15103.2984.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,257.842,245.0264.1 %5.01,028.47431.3058.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,296.97616.0081.3 %5.0876.34128.6885.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,228.492,192.5032.1 %5.0403.40102.6774.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 119,616.908,958.5454.3 %5.02,104.22104.5095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 243,232.1111,399.7273.6 %5.02,237.48537.6176.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,123.781,214.02-8.0 %0.0258.47258.400.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง15,229.126,697.9956.0 %5.01,198.98562.6253.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบ8,411.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ349.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,343.899,277.14-177.4 %0.01,199.121,790.68-49.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,295.261,153.0065.0 %5.0876.34213.9375.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,440.39227.0090.7 %5.0572.09105.9081.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน24,925.566,059.0175.7 %5.04,180.413,940.745.7 %2.5
รวม 405,013 187,671 53.66 % 45,887 20,968 54.30 %