จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,456.81784.0077.3 %5.0206.94227.34-9.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,231.454,126.9959.7 %5.070.36129.09-83.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,109.5112,079.350.2 %0.584.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์6,107.1814,428.00-136.2 %0.01,223.75386.4068.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,562.321,230.0065.5 %5.0748.3517.9697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์94,651.6842,464.1255.1 %5.04,608.592,890.0637.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,523.562,729.7322.5 %5.0560.93624.74-11.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,159.18535.0083.1 %5.0495.80142.5071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,784.12692.0075.1 %5.0432.00247.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,785.89714.0074.4 %5.0359.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,210.552,676.7416.6 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,821.002,078.0056.9 %5.01,147.681,096.584.5 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,564.901,374.0061.5 %5.0370.1448.7086.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,494.891,236.0064.6 %5.0767.36666.2013.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,264.022,641.0057.8 %5.01,851.272,652.40-43.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,688.984,440.0822.0 %5.02,058.064,385.34-113.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,059.396,040.00-97.4 %0.0667.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,455.745,004.008.3 %4.01,492.931,398.976.3 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,044.914,636.008.1 %4.0987.36197.0580.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,267.3325,071.00-122.5 %0.01,775.21319.8982.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,862.777,522.624.3 %2.02,635.00365.7586.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)92,547.257,252.0092.2 %5.04,619.901,200.8974.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,093.433,405.7916.8 %5.0919.48263.7771.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,729.8211,406.3522.6 %5.05,079.431,977.6161.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,086.291,187.0071.0 %5.04,619.500.95100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,974.871,225.0069.2 %5.0772.54333.1656.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,032.583,931.302.5 %1.0957.52457.7052.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,889.0537,561.00-376.1 %0.01,908.322,503.55-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,752.926,202.0051.4 %5.03,890.83449.3388.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,568.339,693.00-13.1 %0.02,497.821,395.8744.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,338.3615,328.54-83.8 %0.01,597.71174.1889.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,262.551,441.0066.2 %5.01,052.59395.8262.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,836.372,591.00-41.1 %0.0995.54747.6524.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์6,320.603,141.0050.3 %5.01,394.88565.4059.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,277.824,348.0017.6 %5.01,280.80944.4526.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,930.163,894.000.9 %0.5881.46101.8388.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์429,434.2824,713.7994.2 %5.0901.32869.583.5 %1.5
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์59,019.5714,102.0076.1 %5.0738.73310.9857.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 87,879.5384,504.003.8 %1.51,507.121,022.5432.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 14,718.5414,256.003.1 %1.5629.12834.37-32.6 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,373.524,645.70-95.7 %0.0348.952.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,031.37979.0067.7 %5.0367.92161.0356.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์6,785.824,000.0041.1 %5.0938.5110,782.50-1,048.9 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,296.8519,339.0031.7 %5.01,740.07322.3881.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,625.392,223.0038.7 %5.01,207.38304.2374.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,645.558,620.02-136.5 %0.01,381.39824.4040.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,757.853,128.5816.7 %5.0862.43162.5781.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์61,361.166,745.5089.0 %5.01,204.76361.3170.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,920.205,146.50-31.3 %0.0824.40459.4744.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)32,604.9515,317.8453.0 %5.03,951.97556.5085.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 126,359.2132,077.55-21.7 %0.01,323.70923.2430.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 220,277.5665,505.21-223.0 %0.01,477.461,294.8512.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3109,278.2812,321.2388.7 %5.01,702.34918.4646.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,390.064,251.3642.5 %5.0273.40210.2523.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย35,309.0514,400.0059.2 %5.0823.13568.6530.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์82,111.1814,817.7182.0 %5.0865.45826.504.5 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์79,196.7280,974.00-2.2 %0.01,737.411,050.8139.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,269.8717,232.0029.0 %5.01,050.67587.2444.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์50,421.701.00100.0 %5.01,107.721,138.42-2.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์29,144.2428,408.002.5 %1.0950.012,357.97-148.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,721.1322,301.00-75.3 %0.02,233.772,510.31-12.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,890.2326,484.09-143.2 %0.03,757.975,234.66-39.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 30,512.0826,820.0012.1 %5.01,224.70613.6049.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,360.201,667.0050.4 %5.0838.46352.8557.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์172,995.2099,710.0042.4 %5.02,112.911,908.839.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,187.543,892.007.1 %3.5995.55743.0625.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์4,547.601,323.0070.9 %5.0691.300.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์45,778.1942,365.017.5 %3.54,869.741,885.6161.3 %5.0
รวม 1,873,951 957,381 48.91 % 99,620 67,525 32.22 %