จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,839.95877.0069.1 %5.0452.83197.6556.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,116.582,215.6846.2 %5.0681.02137.0979.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,450.661,640.0052.5 %5.0681.0335.3394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี26,009.9314,919.0042.6 %5.02,356.991,250.5646.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,591.53618.0086.5 %5.0283.159.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,381.34690.0084.3 %5.0346.9374.8378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี8,031.19861.0089.3 %5.0354.6434.0790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน6,204.86327.0094.7 %5.0159.4816.1089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์6,084.67479.0092.1 %5.0197.0334.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,680.78381.0091.9 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,467.46387.0091.3 %5.0236.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,368.25650.0085.1 %5.0524.0988.2383.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,647.104,544.3019.5 %5.01,004.29949.655.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,422.902,978.0059.9 %5.0966.25763.6421.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,491.83926.0073.5 %5.01,009.44629.4337.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี3,186.20838.0073.7 %5.0566.891.9099.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,437.541,855.0078.0 %5.01,917.051,069.1444.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,950.344,646.6321.9 %5.0689.86945.26-37.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,861.422,765.8743.1 %5.01,194.440.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,209.622,538.0059.1 %5.0897.9164.8292.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,415.968,426.7910.5 %5.01,311.37258.5880.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,326.861,549.0075.5 %5.0795.60950.00-19.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,659.281,566.0057.2 %5.0757.0836.8495.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,385.49853.0080.5 %5.0585.94473.1819.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,408.712,857.4635.2 %5.0985.24310.5068.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,659.123,880.0055.2 %5.01,275.601,536.67-20.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,714.893,680.0035.6 %5.01,118.39686.8138.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,295.421,778.0058.6 %5.0757.08132.1582.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,548.537,342.4723.1 %5.01,665.6198.4294.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,246.291,815.0085.2 %5.0757.08151.0580.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,840.752,466.0035.8 %5.0814.13253.5368.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,494.761,637.0053.2 %5.0700.03397.7043.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,009.211,820.0054.6 %5.0863.26423.2351.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,834.381,838.0035.2 %5.0547.9035.3393.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,192.881,730.0085.8 %5.01,017.43305.5070.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี28,242.7618,054.6136.1 %5.0712.30450.1736.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,604.31735.0079.6 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,709.671,136.0069.4 %5.0613.66203.8366.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี22,915.421,519.0093.4 %5.07,926.11324.3595.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,478.864,620.1315.7 %5.0852.16312.9863.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,966.372,469.0037.8 %5.0681.01168.8875.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,494.013,017.3859.7 %5.01,289.53294.8977.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,406.3717,048.00-49.5 %0.01,596.132,179.17-36.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 144,173.6414,849.4166.4 %5.02,043.99792.2161.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,606.243,949.0029.6 %5.0295.06133.6654.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี39,312.8337,264.805.2 %2.5833.771,594.64-91.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,233.406,253.9863.7 %5.0671.21981.55-46.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี54,017.5132,552.5139.7 %5.01,118.25709.1936.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,455.9014,954.93-20.1 %0.01,838.191,465.7220.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,721.301,349.5071.4 %5.0826.12242.9470.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,948.09759.0084.7 %5.0490.86380.0022.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,836.7413,860.0026.4 %5.04,377.671,580.0063.9 %5.0
รวม 507,590 262,767 48.23 % 54,315 24,168 55.50 %