จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,783.59763.0072.6 %5.0510.42110.3578.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,397.983,855.6059.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,383.812,257.0033.3 %5.0738.63164.6277.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,995.19871.0078.2 %5.0757.6467.2191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,118.6512,528.00-12.7 %0.02,583.18689.9673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,422.05877.0080.2 %5.0303.05138.4654.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,105.68349.1391.5 %5.0326.51166.7848.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,276.84914.0078.6 %5.0268.9587.2867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,316.08288.0093.3 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร6,465.351,977.0069.4 %5.0389.320.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,541.53297.0093.5 %5.0341.83173.0749.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,008.031,058.0073.6 %5.0410.4647.8488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,535.53451.0090.1 %5.0253.3131.4487.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,789.007,153.74-49.4 %0.01,271.071,268.880.2 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,368.332,311.0047.1 %5.01,118.95594.9646.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,550.622,145.0039.6 %5.0757.6380.4089.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 435,253.3933,518.084.9 %2.06,784.403,647.0546.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,871.17902.0068.6 %5.0225.71389.35-72.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,705.132,371.0058.4 %5.01,315.16485.4563.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,482.924,328.00-74.3 %0.0600.69982.15-63.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร6,006.892,013.0066.5 %5.01,575.321,592.51-1.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,928.994,110.0916.6 %5.01,290.09827.8535.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,527.0315,415.96-33.7 %0.05,808.10296.4294.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,030.422,179.2045.9 %5.01,145.64104.5090.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,166.61419.0080.7 %5.068.9231.9453.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,715.49649.0082.5 %5.0871.7487.9389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,172.99751.0076.3 %5.0662.56641.013.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,654.763,293.409.9 %4.5525.40584.25-11.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,527.558,029.50-45.3 %0.01,271.07878.0930.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,186.615,029.00-20.1 %0.01,042.88764.7526.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,999.033,279.0018.0 %5.0833.71475.0043.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,873.3422,271.34-32.0 %0.02,088.76515.0375.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,517.7015,945.00-9.8 %0.02,200.392,535.10-15.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,807.641,831.0084.5 %5.0776.66548.1529.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,584.612,166.0039.6 %5.0814.70459.8043.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,313.792,758.0036.1 %5.01,042.88833.0120.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,391.111,423.9267.6 %5.01,118.94550.0850.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,850.692,923.0057.3 %5.0719.6148.3593.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,907.052,585.0078.3 %5.0795.67446.3543.9 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 56,907.1941,000.0028.0 %5.01,089.11717.5034.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,770.021,208.0056.4 %5.0548.4762.0488.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,750.142,120.0043.5 %5.0814.69155.6580.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,138.01980.0068.8 %5.0605.51427.0729.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,095.215,031.361.3 %0.51,156.97531.3654.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,552.571,754.0050.6 %5.0757.63295.1461.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,583.324,974.44-8.5 %0.0947.80296.6068.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 123,141.6019,173.4517.1 %5.01,624.99520.7868.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,247.9514,464.00-9.2 %0.01,773.391,127.2136.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,492.9611,921.2053.2 %5.02,814.241,617.1442.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร872.74651.4825.4 %5.0275.18102.6062.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร76,596.2866,282.0013.5 %5.01,510.61518.5065.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,315.6112,196.0063.4 %5.0814.65569.0530.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,906.222,635.0090.6 %5.0835.56247.0570.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร24,451.001,750.0092.8 %5.0906.09294.5067.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,544.8617,684.359.5 %4.51,876.351,844.111.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,429.05581.2183.1 %5.0757.64341.3354.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,128.685,874.8465.7 %5.02,268.841,903.8516.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,973.041,187.0060.1 %5.0586.50111.7380.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,817.048,096.2361.1 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 622,247 395,851 36.38 % 71,813 34,914 51.38 %