จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,928.83548.0081.3 %5.0379.3494.0575.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,645.316,636.63-17.6 %0.0911.83140.9884.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,494.542,334.0033.2 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,396.771,990.0041.4 %5.0550.4434.2093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา121,170.6721,300.00-0.6 %0.02,736.401,205.9855.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา228,030.4618,291.1734.7 %5.04,304.08884.0179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,207.11255.0093.9 %5.0186.6554.3770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง6,092.51555.0090.9 %5.0222.2883.0762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,289.38322.0092.5 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,254.84448.0089.5 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,731.01646.0088.7 %5.0381.2969.9981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,641.62916.0080.3 %5.0148.7870.1852.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,609.05779.0083.1 %5.0193.3953.1772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย7,505.282,769.0063.1 %5.0321.8955.4182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา6,476.453,002.0053.6 %5.0262.7960.4177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,739.71922.0080.5 %5.0370.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,528.77526.0088.4 %5.0173.0252.2069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,973.911,635.0067.1 %5.0322.8566.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,116.672,011.0060.7 %5.0223.2372.0567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี5,116.59561.0089.0 %5.0244.610.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,164.37458.0089.0 %5.0198.1016.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,453.46720.0083.8 %5.0250.6941.5383.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,479.457,600.35-69.7 %0.0947.99829.6112.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,922.003,764.004.0 %2.0649.091,208.40-86.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,397.102,259.0033.5 %5.0550.48243.7555.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,662.622,211.0052.6 %5.0892.77368.9858.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,441.802,102.0038.9 %5.0569.46280.5950.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,010.581,555.0061.2 %5.0855.77779.019.0 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,301.421,463.0055.7 %5.0474.42304.3735.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,475.163,360.0038.6 %5.01,327.64815.3438.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,440.8112,213.00-6.7 %0.02,126.461,214.4642.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,381.772,999.8211.3 %5.01,216.001,138.496.4 %3.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา4,047.181,907.0052.9 %5.0797.69281.1064.8 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,650.0421.4399.5 %5.01,337.50171.9587.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,833.9523,936.00-310.3 %0.01,368.17398.2170.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,301.843,431.0020.2 %5.0873.74543.4337.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,831.031,318.0065.6 %5.0711.0279.4188.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,936.182,053.5047.8 %5.0524.01450.8314.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,019.423,721.007.4 %3.5787.65169.2278.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,650.672,970.0047.4 %5.01,330.14196.8685.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,002.576,127.00-2.1 %0.01,063.921,159.31-9.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,554.283,690.0043.7 %5.01,063.88385.4263.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,502.4811,100.86-30.6 %0.01,801.93104.7194.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,272.173,509.0071.4 %5.0702.60740.08-5.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,658.985,798.00-24.4 %0.0797.68306.5961.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,700.495,153.0033.1 %5.01,292.09212.4083.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,647.461,993.6364.7 %5.01,254.04586.8253.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,861.694,417.009.1 %4.5683.64105.0884.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,458.855,886.0030.4 %5.0376.89370.681.6 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,139.2910,943.0022.6 %5.0557.26326.7841.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 79,936.3379,093.001.1 %0.51,171.321,163.750.6 %0.5
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 34,827.3326,203.9924.8 %5.0607.29138.0077.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,849.7861,363.88-46.6 %0.0644.39591.698.2 %4.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 45,302.4933,563.6925.9 %5.0596.79208.7365.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,166.29993.0068.6 %5.0263.48156.5740.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,839.281.00100.0 %5.0890.8334.3196.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,656.763,159.0044.2 %5.0721.59462.3635.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,459.748,786.00-36.0 %0.01,596.36482.1369.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,988.32369.0090.7 %5.0778.79200.7174.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,874.175,824.2078.3 %5.01,333.92944.5129.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา21,796.052,718.9287.5 %5.0756.29258.6865.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,699.2026,068.33-47.3 %0.05,190.39309.4994.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 239,265.8513,882.2064.6 %5.02,621.981,075.0959.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,942.7520,020.18-54.7 %0.02,065.92868.1458.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,963.634,560.0023.5 %5.0253.83679.25-167.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา74,789.6759,004.0021.1 %5.01,417.802,608.91-84.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา11,156.124,681.6458.0 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา152,533.3826,289.9982.8 %5.0523.85175.2466.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,119.771.00100.0 %5.0601.371.9599.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 82,335.6838,452.6253.3 %5.0598.281,098.27-83.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,156.4351,925.25-242.6 %0.0592.141,520.00-156.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,955.0910,728.5858.7 %5.0471.93467.930.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,834.4716,636.0075.8 %5.0530.001,220.39-130.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา52,865.901.00100.0 %5.09,750.231.85100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,336.281,857.0044.3 %5.0702.61979.45-39.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,925.981,611.0059.0 %5.0436.39229.0047.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38,904.2821,400.2245.0 %5.02,562.622,519.941.7 %0.5
รวม 1,213,630 724,322 40.32 % 78,790 35,983 54.33 %