จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,980.96415.0086.1 %5.0635.03106.8883.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด22,928.5826,496.06-15.6 %0.086.25125.60-45.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,386.489,107.0059.3 %5.067.03136.63-103.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก9,971.9210,927.26-9.6 %0.055.1934.4837.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,589.632,556.0028.8 %5.0901.25580.8335.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,536.482,364.0033.2 %5.0920.2725.7197.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก20,040.2611,356.0043.3 %5.02,802.851,594.2043.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด15,784.4915,860.50-0.5 %0.02,573.221,120.1156.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,964.932,645.0055.7 %5.01,186.492,007.35-69.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,323.803,221.0025.5 %5.01,205.511,112.317.7 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,632.832,243.0038.3 %5.0901.25194.1778.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,499.631,226.0065.0 %5.0863.21882.60-2.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,004.383,304.0017.5 %5.01,167.481,861.05-59.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,265.562,479.40-9.4 %0.0586.96380.0035.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,725.043,373.0041.1 %5.01,623.86846.7647.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)4,180.482,625.4837.2 %5.01,072.40194.6181.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,328.539,239.4830.7 %5.0953.40184.1880.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก23,381.513,969.0083.0 %5.0176.3039.0077.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด63,522.1637,904.2040.3 %5.01,160.21409.5064.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,250.911,689.0060.3 %5.01,148.46307.7973.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,507.238,951.2945.8 %5.05,314.29566.7689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,419.48630.0081.6 %5.097.2374.7423.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,847.14450.0075.6 %5.038.1762.40-63.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,847.14170.0090.8 %5.086.9078.299.9 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,451.21923.0073.3 %5.0977.3395.2290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,301.18526.0084.1 %5.0806.17237.8570.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,171.593,720.0010.8 %5.01,110.43389.3664.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก13,313.3324,492.00-84.0 %0.01,795.012,181.25-21.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก7,088.497,595.00-7.1 %0.02,137.29465.5078.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,557.401,985.0044.2 %5.0939.29258.4372.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก118,235.797,971.8093.3 %5.04,632.41234.3894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,776.801,890.0050.0 %5.0958.29588.2238.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,192.543,820.0526.4 %5.01,091.41385.4264.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,761.951,720.0054.3 %5.0920.23447.8251.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,495.05954.7272.7 %5.0649.14441.0332.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,216.042,005.2052.4 %5.0768.1438.3895.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,164.451,922.0073.2 %5.0408.66696.74-70.5 %0.0
เรือนจำกลางตาก 36,027.3137,930.00-5.3 %0.01,061.83532.4349.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,014.60918.0069.5 %5.0692.07238.8065.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,039.924,610.0034.5 %5.01,890.06522.5072.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,422.29919.0073.1 %5.0580.49475.5718.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,388.214,314.6019.9 %5.01,015.35520.2348.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,349.263,342.050.2 %0.5977.31165.4283.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก25,038.556,654.9373.4 %5.08,697.82288.4896.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 26,713.1311,043.9258.7 %5.02,759.321,435.3148.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 132,874.6710,250.9068.8 %5.01,856.79435.8576.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก9,184.2610,317.84-12.3 %0.0395.16526.77-33.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,375.556,210.5515.8 %5.0458.05618.35-35.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด83,094.3715,989.0080.8 %5.01,206.5035.7097.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก44,537.1421,024.0052.8 %5.01,276.73790.8838.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก27,299.7330,572.12-12.0 %0.01,170.982,639.68-125.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก17,695.2718,752.64-6.0 %0.01,300.452,842.20-118.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,812.673,255.6432.4 %5.01,243.531,289.01-3.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,999.95649.0078.4 %5.0692.08200.4571.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก47,196.7920,720.0056.1 %5.06,433.734,253.1133.9 %5.0
รวม 830,709 430,201 48.21 % 76,525 37,196 51.39 %