จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,150.60713.0077.4 %5.0520.460.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,832.104,672.5047.1 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,275.651,772.0045.9 %5.0653.58146.2077.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,079.901,962.0036.3 %5.0653.5870.1989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย17,350.4311,595.0033.2 %5.01,984.70851.7857.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก6,474.791,327.0079.5 %5.0328.1464.4380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,836.62824.0083.0 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,492.10889.0080.2 %5.0468.5176.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,905.65809.0083.5 %5.0296.00106.4064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,327.22726.0083.2 %5.0289.79104.5063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,245.08357.0091.6 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,414.28581.0086.8 %5.0345.9459.7282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,418.301,908.0064.8 %5.0250.2061.4275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,456.83935.0079.0 %5.0239.6071.2570.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย8,147.417,160.8012.1 %5.01,376.192,250.53-63.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,342.502,782.5035.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,374.562,072.0052.6 %5.01,071.25697.8734.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,524.591,447.0058.9 %5.0748.66396.5747.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,244.28591.0081.8 %5.0634.56344.1645.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,180.563,616.0049.6 %5.02,307.97973.4957.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,212.632,861.84-29.3 %0.0527.011,338.08-153.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,241.083,234.0023.7 %5.01,128.98894.4020.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,680.342,620.002.3 %1.0387.36270.7130.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,631.5210,576.00-87.8 %0.01,186.03400.4466.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,714.285,091.00-37.1 %0.0767.6825.6196.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย2,619.11152.0094.2 %5.065.8851.3022.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,513.77814.0076.8 %5.0418.3551.2287.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,513.77352.0090.0 %5.0748.66461.0138.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,679.471,983.3046.1 %5.0767.686,165.08-703.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,137.6133,097.00-439.2 %0.01,224.061,748.17-42.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,979.886,095.00-207.8 %0.0738.77410.0244.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย6,620.502,229.0066.3 %5.0805.71384.1852.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,074.0017,246.01-239.9 %0.01,090.95130.1588.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,623.52430.0088.1 %5.0786.69785.000.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,828.385,230.06-36.6 %0.0862.76572.5233.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,978.163,658.0026.5 %5.01,300.12519.4760.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,782.281,738.0063.7 %5.0564.81312.8444.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,195.931,955.0038.8 %5.0615.5598.9083.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,756.571,790.0084.8 %5.0729.64351.2351.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย29,489.3823,580.2820.0 %5.0695.90562.4019.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,872.611,044.0063.7 %5.0501.45165.9866.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,273.144,958.12-16.0 %0.0767.68341.9255.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,202.361,246.5061.1 %5.0615.55441.7528.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,337.553,476.4019.9 %5.0900.79720.7220.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,307.904,176.00-26.2 %0.0653.58230.3364.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,514.933,989.7027.7 %5.01,674.631,272.9524.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,477.104,081.00-17.4 %0.0729.64142.5080.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 273,599.98163,154.92-121.7 %0.02,103.57969.1253.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 124,129.0918,823.4922.0 %5.01,997.67725.8863.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)9,686.288,599.6211.2 %5.03,667.67859.5376.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,880.715,453.00-189.9 %0.0266.37826.51-210.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,274.7616,262.0019.8 %5.0656.33717.74-9.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย15,424.528,909.5742.2 %5.0825.75669.4918.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง68,063.3911,460.0083.2 %5.0733.48986.31-34.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย62,484.3434,280.0045.1 %5.01,222.30749.0038.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,162.4119,956.50-9.9 %0.0819.111,320.00-61.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,378.8222,664.0010.7 %5.0787.68123.2784.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,935.9616,186.40-104.0 %0.01,401.96981.4030.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,368.912,955.7212.3 %5.0786.69412.2947.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,329.96964.0071.1 %5.0501.45265.3147.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,544.2012,649.0058.6 %5.04,482.133,473.2322.5 %5.0
รวม 614,595 536,762 12.66 % 54,237 38,480 29.05 %