จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,926.09762.0080.6 %5.0141.74106.1225.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4668,522.006,728.4699.0 %5.03,194.59622.0080.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก27,798.7623,728.0014.6 %5.080.33263.58-228.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก25,258.5922,698.2510.1 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก237,858.9420,185.3691.5 %5.0286.73283.571.1 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,261.647,161.93-68.1 %0.01,088.52166.1584.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,538.692,181.0038.4 %5.0494.44108.2778.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,016.802,735.649.3 %4.5632.14368.1941.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 714,834.1133,432.00-125.4 %0.04,019.43573.3385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก56,059.1136,632.0034.7 %5.03,617.661,261.2965.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 66,005.619,081.10-51.2 %0.02,451.971,564.7036.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,092.548,176.68-34.2 %0.01,659.001,274.3023.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,575.782,581.7243.6 %5.0342.29553.15-61.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,519.862,142.0052.6 %5.01,145.56766.4033.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,545.112,092.0041.0 %5.0496.48449.619.4 %4.5
สำนักงานชลประทานที่ 318,850.3198,606.60-423.1 %0.06,745.454,604.1031.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,179.681,133.0078.1 %5.01,905.42639.5766.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,273.40516.0084.2 %5.0746.22508.0931.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,565.633,906.0029.8 %5.01,620.971,837.38-13.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,361.404,959.657.5 %3.52,166.09703.1467.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,345.143,616.0032.3 %5.01,525.89284.2281.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 36,446.1931,426.8113.8 %5.02,210.631,494.6232.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,013.284,230.00-110.1 %0.0378.75567.63-49.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,531.452,105.0061.9 %5.01,563.921,220.0822.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก10,835.381,961.0081.9 %5.01,012.46660.3034.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,593.663,380.0026.4 %5.01,811.133,223.96-78.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก16,355.3225,771.19-57.6 %0.01,922.77478.0675.1 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก349,353.31197,880.9843.4 %5.0838.38306.8563.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,941.1719,385.00-49.8 %0.04,619.173,934.2514.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,686.393,874.98-5.1 %0.0898.36370.5058.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,374.336,466.6622.8 %5.01,469.04186.9587.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,387.9117,504.00-6.8 %0.06,044.272,915.9651.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,618.7913,684.00-28.9 %0.03,955.83616.5584.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,090.391,015.0080.1 %5.092.5354.6341.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก763,365.755,103.0099.3 %5.0249.2019.2292.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,566.98826.0076.8 %5.0860.3250.4394.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,051.55762.0075.0 %5.0651.14249.7761.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,548.574,148.008.8 %4.0871.20358.1158.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ39,041.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,117.45ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,434.903,721.0016.1 %5.0843.99843.530.1 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,236.051,634.0068.8 %5.0483.67222.0654.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,239.2117,319.13-110.2 %0.02,115.39179.7491.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,365.0310,067.6429.9 %5.02,341.261,064.9554.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก11,702.911,998.0082.9 %5.0803.29506.5536.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,222.344,139.002.0 %1.01,088.51849.3022.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,274.942,774.0035.1 %5.01,107.54286.2374.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,947.582,934.5440.7 %5.01,126.56522.6353.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,629.654,591.8418.4 %5.01,069.49130.7587.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,824.247,228.0073.1 %5.0554.31537.703.0 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 70,601.29102,493.00-45.2 %0.01,525.751,289.0015.5 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 66,232.9652,810.9920.3 %5.01,345.08996.8725.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,811.7324,236.006.1 %3.0857.62896.25-4.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,828.3216,311.99-3.1 %0.03,180.511,539.9551.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,184.95560.0082.4 %5.0708.20434.7538.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,961.162,760.0030.3 %5.0955.40512.6246.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,715.6716,063.0029.3 %5.02,110.98895.4057.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,545.801,383.0061.0 %5.0727.20349.5651.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,976.324,500.0035.5 %5.01,487.84554.5462.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,667.671,658.0054.8 %5.01,021.27107.4589.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,097.962,668.0034.9 %5.0879.33169.3380.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 230,788.4018,792.4839.0 %5.02,577.22661.2174.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 171,699.4914,578.6579.7 %5.01,162.52555.2252.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 343,591.0811,644.8073.3 %5.02,011.75240.4888.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)21,337.8111,480.0046.2 %5.03,341.131,190.2064.4 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,858.0017,935.0043.7 %5.0553.751,461.29-163.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 781,260.145,571.5593.1 %5.0438.91789.59-79.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,824.032,524.4491.5 %5.0963.91931.733.3 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,993.4264,510.0018.3 %5.01,776.71220.4987.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,218.5918,012.0022.4 %5.0887.71402.1554.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก94,326.5547,758.2749.4 %5.01,036.15206.9180.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก283,687.6627,282.0090.4 %5.03,651.57945.2274.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย64,401.35127.2099.8 %5.01,043.99970.757.0 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก19,020.4239,712.00-108.8 %0.02,430.942,798.14-15.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,320.3023,724.00-154.5 %0.03,009.1494.3396.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก22,808.7522,713.320.4 %0.52,485.82871.5864.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,619.271,369.0062.2 %5.01,333.41261.8580.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,148.0414,743.0055.5 %5.02,025.10286.9885.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,609.193,321.008.0 %4.0860.33697.2119.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,815.588,193.00-70.1 %0.01,136.46229.2479.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,671.75661.0075.3 %5.01,272.3581.4793.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,053.12895.0070.7 %5.0407.53142.5665.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 656,663.6644,826.2020.9 %5.011,492.798,409.3526.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,816.9219,584.0067.3 %5.012,221.423,925.4467.9 %5.0
รวม 3,760,184 1,334,388 64.51 % 148,373 72,910 50.86 %