จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,953.722,499.0036.8 %5.0466.46105.0177.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,298.592,230.0032.4 %5.0543.73156.1871.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,297.022,147.0034.9 %5.0412.9568.2683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร27,125.9116,931.0037.6 %5.02,710.35919.9166.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร5,596.281.00100.0 %5.0219.9852.2576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน6,689.681,180.0082.4 %5.0273.31102.1762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,821.641,298.0073.1 %5.0368.77100.7572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,213.45656.0084.4 %5.0222.3887.1260.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,101.02529.0087.1 %5.0248.7587.4964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,281.24583.0086.4 %5.0178.6686.3651.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,693.06878.0081.3 %5.0333.26103.4069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,085.881,054.0074.2 %5.0201.3387.3956.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,399.61551.0089.8 %5.0221.1754.9475.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,440.313,112.0029.9 %5.01,017.93962.735.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,737.493,064.0018.0 %5.0633.11638.87-0.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,429.282,149.0037.3 %5.0656.6293.7885.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,321.241,430.0056.9 %5.0313.32220.5029.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,358.261,777.0066.8 %5.01,412.641,327.896.0 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,383.473,990.00-67.4 %0.0515.231,068.15-107.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,826.661,135.0076.5 %5.01,151.04885.3823.1 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,607.062,234.0038.1 %5.0760.4766.4591.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,594.5811,450.00-50.8 %0.01,271.14153.0088.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,683.801,177.0068.0 %5.0441.73133.8769.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,306.85312.0076.1 %5.046.2550.94-10.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,615.321,340.0062.9 %5.0732.6950.4893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร4,250.59977.0077.0 %5.0561.54591.90-5.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,918.323,228.0017.6 %5.0770.72227.5170.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร14,368.762,455.0082.9 %5.01,284.152,234.37-74.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,507.676,369.002.1 %1.01,246.12701.3643.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,674.782,398.0034.7 %5.0732.69385.8747.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,476.5610,829.86-67.2 %0.01,417.2686.7493.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,461.772,025.0041.5 %5.0618.59267.8456.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร4,090.903,093.2024.4 %5.0865.80398.0554.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,573.424,220.007.7 %3.51,074.97606.7543.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,846.361,157.0076.1 %5.0903.83421.0353.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,260.474,155.00-27.4 %0.0580.56136.8976.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,537.752,289.0080.2 %5.0713.67396.1544.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 38,998.5126,851.4031.1 %5.0742.81560.4524.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,944.131,249.0057.6 %5.0447.45168.8062.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,634.071,885.8848.1 %5.0656.62387.8840.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,553.83963.6091.7 %5.0504.49337.6233.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,658.515,416.81-16.3 %0.0884.81501.8843.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,875.783,210.0017.2 %5.0808.78237.7470.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,962.136,174.18-24.4 %0.0789.73108.1386.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 116,455.0614,671.2610.8 %5.01,197.96301.7974.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,702.0514,194.8355.2 %5.01,302.20689.3047.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร590.384,184.60-608.8 %0.0206.73383.52-85.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร40,693.2411,106.4372.7 %5.0601.701,103.59-83.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร158,136.2336,921.0076.7 %5.0887.761,030.98-16.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,031.9214,240.0040.7 %5.0740.561,161.75-56.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร6,434.027,084.19-10.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,072.662,877.536.4 %3.0618.62235.6261.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,264.907,093.00-34.7 %0.01,494.52905.7639.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,818.63406.0085.6 %5.0492.42234.4352.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,967.0617,620.007.1 %3.53,499.353,910.00-11.7 %0.0
รวม 578,622 283,053 51.08 % 42,000 26,377 37.20 %