จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,368.98588.0082.5 %5.0533.82149.2072.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,571.4014,269.1733.9 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,013.265,259.2541.6 %5.0144.3761.7457.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,412.453,893.0611.8 %5.0895.13250.8672.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,375.462,013.0040.4 %5.0819.4258.1592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์16,459.669,670.0041.3 %5.02,929.831,310.3555.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.4852.8989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก7,232.111,061.0085.3 %5.0404.26101.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,135.00907.0078.1 %5.0285.9287.7369.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,330.03717.0083.4 %5.0416.3535.3691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,078.79131.0096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,584.47110.0098.0 %5.0344.59104.7369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,261.43759.0082.2 %5.0329.695.5998.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่5,043.93785.0084.4 %5.0387.3754.3986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,781.541,234.0074.2 %5.0326.82106.0267.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,839.44798.0083.5 %5.0345.3323.7593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,286.72682.0084.1 %5.0523.3735.3093.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,769.564,057.0229.7 %5.01,427.57844.2740.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,254.302,591.3150.7 %5.01,218.40690.1543.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,403.611,416.0058.4 %5.0838.08365.6756.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,817.001,044.0072.6 %5.0704.97314.6255.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,581.983,122.0067.4 %5.02,131.171,368.5835.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,098.152,780.00-32.5 %0.0517.10703.00-36.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,881.272,941.6250.0 %5.01,503.641,217.8019.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,004.863,364.0032.8 %5.01,098.92429.1161.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,559.1510,218.0024.6 %5.01,373.23187.7186.3 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์75,823.8122,322.0070.6 %5.0678.74150.4577.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,376.8013,676.00-2.2 %0.04,635.274,720.45-1.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,285.971,316.0060.0 %5.0781.03206.1973.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,791.93945.0047.3 %5.075.5969.597.9 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,936.761,348.0065.8 %5.01,047.2535.2496.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,003.02868.0078.3 %5.0781.03355.6454.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,530.674,658.14-2.8 %0.0952.17173.5181.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,463.214,149.3656.2 %5.01,637.111,176.2428.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,330.743,151.4040.9 %5.0891.27338.1062.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,436.871,778.0072.4 %5.01,161.71188.3283.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์10,581.7111,465.82-8.4 %0.01,107.02123.5088.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,421.671,830.0084.0 %5.0743.00206.0372.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,561.833,317.0027.3 %5.0990.21385.3261.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,630.035,782.0012.8 %5.01,902.97987.1548.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,794.471,407.6079.3 %5.0990.20259.1673.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,464.952,934.0034.3 %5.0598.25131.2478.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,970.993,221.0073.1 %5.02,477.84637.4574.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์57,044.0639,559.3130.7 %5.01,269.451,252.101.4 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,940.561,242.0057.8 %5.0609.89380.6537.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,249.342,605.2850.4 %5.01,023.82514.0249.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,433.331,730.0049.6 %5.0724.34470.2535.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,078.523,213.0036.7 %5.0997.00461.7353.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,502.681,300.0071.1 %5.0971.19363.2162.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,133.2211,256.4230.2 %5.05,363.891,735.9467.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,883.288,099.2072.0 %5.02,723.46767.1471.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,028.4517,640.0026.6 %5.01,596.33608.9561.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 227,739.3913,670.0050.7 %5.01,787.60717.2559.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 345,381.8012,975.7071.4 %5.01,835.22882.6551.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์35,895.3112,967.0063.9 %5.0357.22346.673.0 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,599.715,757.90-25.2 %0.0374.82445.73-18.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์213,551.5646,199.2578.4 %5.01,824.673,171.77-73.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,450.0525,382.204.0 %2.01,115.851,652.25-48.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,182.4617,320.0063.3 %5.0944.67766.6518.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์42,762.0016,036.0062.5 %5.0828.73655.5120.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,541.0215,756.0033.1 %5.01,100.50706.9135.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์9,408.3314,900.00-58.4 %0.02,619.002,433.137.1 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,884.731,975.8049.1 %5.0895.481,188.27-32.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,978.78871.0070.8 %5.0666.93281.6457.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,453.371,800.0093.2 %5.06,012.145,646.096.1 %3.0
รวม 1,002,672 430,836 57.03 % 77,154 44,255 42.64 %