จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,992.04379.0087.3 %5.0426.2974.1082.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,756.977,081.0048.5 %5.049.3260.17-22.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี7,450.877,229.553.0 %1.5825.62208.0074.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,465.492,246.0035.2 %5.0692.5131.3095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี30,003.6129,856.000.5 %0.52,963.971,229.3058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,264.161,146.0081.7 %5.0358.2957.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,725.50909.0080.8 %5.0314.2352.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,284.30733.0082.9 %5.0265.3857.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ7,633.06508.0093.3 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,379.23629.0085.6 %5.0476.60123.5074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,810.04634.0086.8 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,427.931,742.0067.9 %5.0312.56105.4966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,845.971,633.0066.3 %5.0393.76114.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,874.85447.0090.8 %5.0886.8438.0095.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,690.675,289.2139.1 %5.01,567.23981.1737.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,683.681,820.0061.1 %5.0901.69400.6555.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,563.77767.0078.5 %5.0692.53427.1438.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,673.461,367.0062.8 %5.0426.29148.2065.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,682.114,922.0013.4 %5.01,529.201,460.284.5 %2.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,587.698,223.00-24.8 %0.01,920.58579.1069.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,717.004,048.3014.2 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,448.663,725.00-8.0 %0.0554.04616.55-11.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,297.682,763.5847.8 %5.01,396.10784.2543.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,833.071,953.0049.0 %5.0844.640.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,199.2515,901.57-55.9 %0.01,472.53313.5078.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,136.193,004.6227.4 %5.0939.72371.4560.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,729.806,687.96-16.7 %0.01,474.131,210.0017.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,821.3516,023.32-1.3 %0.05,053.191,181.9976.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,972.459,916.4217.2 %5.04,410.081,346.1569.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,133.511,237.0070.1 %5.0787.58155.2080.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,624.302,877.6020.6 %5.0616.45710.60-15.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,542.104,372.6921.1 %5.01,013.73490.7051.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,112.0027,048.00-342.5 %0.01,624.302,711.41-66.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,371.321,802.0058.8 %5.0977.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,773.194,900.25-2.7 %0.0749.55340.7454.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี12,066.7713,970.64-15.8 %0.02,081.0499.7495.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,724.492,087.0082.2 %5.0692.50287.5558.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,930.273,411.0013.2 %5.0863.66237.5072.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,184.691,559.0069.9 %5.0958.74477.3750.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,399.832,751.0057.0 %5.01,510.20319.5978.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,296.914,297.46-0.0 %0.0749.55102.6086.3 %5.0
สพ.ราชบุรี53,117.2230,909.5241.8 %5.01,054.38323.5069.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี164,986.066,406.0096.1 %5.0732.191,305.55-78.3 %0.0
เรือนจำกลางราชบุรี 126,393.6653,680.4457.5 %5.01,673.411,870.00-11.7 %0.0
รจก.เขาบิน 128,556.20201,233.00-56.5 %0.01,435.43465.9867.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,831.551,055.0062.7 %5.0445.30227.9348.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี31,820.5840,877.95-28.5 %0.01,865.12633.0066.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,623.173,168.9052.2 %5.0673.50410.2239.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,831.626,167.94-5.8 %0.0939.72489.2547.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,654.651,501.4058.9 %5.0768.58117.2984.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,181.733,536.0015.4 %5.01,032.73768.6025.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,283.256,130.02-43.1 %0.01,081.17208.3180.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี34,791.7118,101.6148.0 %5.04,466.70451.7189.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)8,528.828,962.00-5.1 %0.03,792.19497.3986.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 263,212.3410,946.6482.7 %5.0984.31991.38-0.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 173,942.1713,151.8082.2 %5.01,615.09544.3566.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,503.854,430.0019.5 %5.0340.2062.7581.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ71,946.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ14,396.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ625.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม50,521.3737,715.7225.3 %5.01,064.24795.5025.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง14,516.5427,426.00-88.9 %0.067.83650.60-859.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี33,484.5640,154.99-19.9 %0.0810.24733.459.5 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ964.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,180.1715,820.00-41.5 %0.01,742.222,058.65-18.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี63,075.589,373.3085.1 %5.024,338.851.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,323.701,384.0058.4 %5.01,215.39118.2390.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี201,221.3497,547.0651.5 %5.01,449.98293.4579.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,519.383,646.0019.3 %5.01,162.11548.6652.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบ747.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.03ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,188.2516,394.2534.9 %5.04,483.262,594.9542.1 %5.0
รวม 1,400,400 871,618 37.76 % 104,866 35,153 66.48 %