จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,556.17801.0068.7 %5.0719.81118.7583.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,295.5825,839.0063.8 %5.0262.29328.42-25.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04113.2434.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี9,444.8319,580.25-107.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี17,303.5023,486.40-35.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี12,072.072,470.0079.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,686.912,800.0024.1 %5.0668.78209.0068.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,462.501,295.0062.6 %5.0928.9847.7694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,693.1915,768.225.5 %2.52,697.461,047.8561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง5,072.661,986.0060.8 %5.0340.2036.3689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,318.39340.0092.1 %5.0690.3983.6087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,977.33193.0096.1 %5.0454.73114.9574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,326.80462.0089.3 %5.0914.8779.2791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,559.21611.0086.6 %5.0452.2286.8180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2186.4577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,740.04399.0091.6 %5.0286.8486.2469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,630.85299.0093.5 %5.0357.7685.2876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,351.33854.0080.4 %5.0340.1285.4374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา5,085.711,812.0064.4 %5.0341.4785.4275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,725.60535.0088.7 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,349.20655.0084.9 %5.0304.1985.3771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,487.02622.0086.1 %5.0415.5787.8478.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,552.344,656.00-31.1 %0.01,868.89561.3870.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,892.597,144.34-3.7 %0.01,746.671,700.962.6 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,103.632,634.0048.4 %5.01,081.1126.2697.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,089.581,700.0058.4 %5.01,432.401,045.9527.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,488.151,506.0056.8 %5.0928.98357.5261.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13259,913.56271,301.00-4.4 %0.096,563.87117,439.75-21.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,932.411,256.0057.2 %5.0833.76728.5812.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,499.453,911.0039.8 %5.02,214.531,621.2726.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,253.484,170.58-85.1 %0.0617.64692.08-12.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,296.122,841.2354.9 %5.01,610.74603.2562.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,063.043,983.002.0 %1.0716.45406.7043.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,176.3117,171.00-178.0 %0.01,385.37124.4591.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,731.832,300.0038.4 %5.0516.36172.4366.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,956.531,331.0066.4 %5.01,062.0970.7993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,443.401,274.0063.0 %5.0909.97410.8354.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,212.835,108.00-21.2 %0.0677.95238.7264.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,134.033,065.0040.3 %5.01,632.43605.0862.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,875.487,987.00-16.2 %0.01,575.53760.9551.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,088.833,132.0023.4 %5.01,252.26256.8779.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,326.228,501.29-96.5 %0.01,314.52153.8388.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,571.052,244.0082.1 %5.01,119.001,117.200.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,803.764,936.75-29.8 %0.01,176.19830.3029.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,613.402,993.0035.1 %5.01,351.11271.3479.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,398.373,291.7839.0 %5.01,594.54320.5279.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,204.054,526.66-7.7 %0.0482.3249.6389.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,447.1110,353.0116.8 %5.0594.54842.48-41.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี146,990.8446,955.5268.1 %5.01,569.58413.3073.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,040.991,296.0057.4 %5.0719.81238.5566.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,885.084,373.0510.5 %5.01,427.17531.4762.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,500.762,643.5324.5 %5.0959.48519.0445.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,436.826,382.850.8 %0.5655.71393.2040.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,587.662,921.0018.6 %5.01,080.96289.6973.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี76,610.024,025.2194.7 %5.0951.98315.0066.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,995.405,862.0069.1 %5.06,455.10247.0096.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,385.943,497.5069.3 %5.0238.87236.231.1 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,186.2411.0599.9 %5.01,415.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,258.3664,909.13-191.6 %0.01,927.17537.4272.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,075.2614,918.00-34.7 %0.02,548.68953.8062.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 218,344.4817,728.003.4 %1.53,456.81526.1584.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,602.225,840.5060.0 %5.0386.95829.88-114.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี911.785,361.43-488.0 %0.0321.98122.5461.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี53,251.1244,683.0116.1 %5.01,422.440.000.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี35,304.3022,102.0037.4 %5.01,186.39194.7583.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,195.0121,741.0032.5 %5.01,209.08787.5534.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,594.048,650.0036.4 %5.0981.24570.9541.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,539.0839,241.00-4.5 %0.01,341.161,739.11-29.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี84,283.9830,403.0063.9 %5.01,162.63767.6034.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี48,141.8426,478.0045.0 %5.02,563.321,175.7754.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,170.373,557.0014.7 %5.01,176.19880.6525.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,404.9711,012.6332.9 %5.03,483.251,304.0662.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี5,352.002,244.5158.1 %5.0871.93214.6375.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี26,841.6922,390.0016.6 %5.05,566.449,017.00-62.0 %0.0
รวม 1,300,097 903,352 30.52 % 179,490 157,171 12.43 %