จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,989.031,025.0065.7 %5.0452.3797.2378.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,224.3113,422.2036.8 %5.090.19173.85-92.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,789.592,444.0035.5 %5.0794.6578.8990.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,520.461,233.0065.0 %5.0680.56224.7467.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,896.375,659.2448.1 %5.02,486.52590.9076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,858.001,460.0075.1 %5.0306.3042.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,305.171,926.0055.3 %5.0431.2542.7590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,469.05793.0082.3 %5.0200.4676.3861.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,246.44663.0084.4 %5.0323.0640.9487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,895.36580.0088.2 %5.0327.7647.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,867.371,592.0067.3 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,601.621,023.0077.8 %5.0231.1456.7875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง6,015.851,560.0074.1 %5.0403.3777.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก5,359.04904.0083.1 %5.0309.0554.6882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,629.76861.0087.0 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,715.003,960.0048.7 %5.01,174.971,423.19-21.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,236.321.00100.0 %5.0623.5190.1485.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,622.992,742.0040.7 %5.0984.81861.6512.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,967.841,559.0068.6 %5.0795.72786.691.1 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,205.201,648.0048.6 %5.0566.46504.8910.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,499.653,804.0015.5 %5.01,041.861,489.06-42.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี18,224.214,019.0077.9 %5.0602.94739.18-22.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,990.511,709.0065.8 %5.01,289.071,296.35-0.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,432.993,264.0026.4 %5.01,022.85463.0754.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,118.715,142.0063.6 %5.01,517.26232.0784.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง13,082.4312,163.807.0 %3.54,304.686,846.95-59.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,054.842,132.0047.4 %5.0889.73836.955.9 %2.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี10,038.457,127.2229.0 %5.03,133.621,010.6067.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,690.391,396.0062.2 %5.0756.6234.5895.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,546.38766.0078.4 %5.0585.48474.3019.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,072.603,545.8912.9 %5.0594.06600.21-1.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี8,182.054,000.0051.1 %5.01,688.414,750.00-181.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,432.447,189.0042.2 %5.01,289.071,196.937.1 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,808.011,775.0063.1 %5.0889.73285.5867.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,851.8710,712.57-83.1 %0.01,498.25147.7990.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,927.2610,324.6230.8 %5.02,101.56371.9082.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,794.702,082.0073.3 %5.0832.69333.9959.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,542.093,988.4512.2 %5.0813.67646.4020.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,228.945,071.003.0 %1.51,155.96211.4681.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,471.042,535.0053.7 %5.01,365.13735.5546.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,220.703,018.006.3 %3.0604.4960.5290.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี8,351.439,158.00-9.7 %0.0433.79578.75-33.4 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 88,247.3066,620.1024.5 %5.01,342.39851.8936.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,854.99818.0071.3 %5.0433.35104.5075.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี5,315.533,014.0043.3 %5.0695.57628.549.6 %4.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,023.8426,321.0020.3 %5.01,996.611,061.4846.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,026.081,365.0066.1 %5.0585.48574.571.9 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,056.634,427.0012.5 %5.0927.77676.7127.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,169.641,948.0053.3 %5.0552.99142.5074.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,725.883,469.606.9 %3.0870.721,066.00-22.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,849.544,493.007.4 %3.5536.84278.1448.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 228,793.469,725.0966.2 %5.01,107.90777.9129.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1280,150.9125,626.4890.9 %5.0951.04758.7120.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 329,016.278,246.8671.6 %5.01,405.03937.5733.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,873.298,358.00-6.2 %0.02,131.82668.7968.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,706.6810,768.00-39.7 %0.0346.801,114.63-221.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี122,015.5532,493.6373.4 %5.0825.461,271.96-54.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี75,328.9576,089.00-1.0 %0.01,341.471,451.20-8.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,998.4453,302.00-77.7 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,250.5619,307.9923.5 %5.0747.11814.37-9.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง34,585.9811,290.4067.4 %5.0766.16615.6019.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง68,161.4914,886.2878.2 %5.0698.39745.93-6.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,615.6725,680.59-30.9 %0.01,806.492,047.10-13.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,643.244,288.347.6 %3.5789.67781.091.1 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,396.899,734.00-52.2 %0.02,148.8665.9296.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,235.451,317.0059.3 %5.0623.51335.0146.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,379.6112,309.0069.5 %5.03,844.055,090.24-32.4 %0.0
รวม 1,217,398 585,876 51.87 % 68,522 52,536 23.33 %