จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,119.33885.0078.5 %5.0384.26129.4266.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม4,016.201.00100.0 %5.0726.91157.5078.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,529.211,792.0049.2 %5.0555.77105.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,153.6232,972.22-9.3 %0.05,632.15597.9289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,624.3918,627.6527.3 %5.02,514.41632.7074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,450.7329,376.00-15.4 %0.02,296.47831.7763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 16,970.321,618.0076.8 %5.0254.3171.3272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน29,645.883,663.0062.0 %5.0479.3335.6692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,966.181,890.0061.9 %5.0187.92104.5244.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,537.491,596.0091.4 %5.0275.2647.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม21,034.982,437.0088.4 %5.0446.9958.9086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,483.071,161.0074.1 %5.0315.7361.7580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน7,437.551,401.0081.2 %5.0281.0567.4576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,676.59715.0084.7 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,625.658,718.3540.4 %5.02,361.441,899.8719.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,998.204,871.00-21.8 %0.0783.24687.9112.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,825.661,752.0054.2 %5.0778.16193.2775.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,344.131,892.0070.2 %5.0841.01485.5442.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,045.472,892.0028.5 %5.0632.60307.2851.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,472.631,629.0053.1 %5.0555.77143.6274.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,468.87984.0071.6 %5.0593.78230.6961.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,213.074,267.0031.3 %5.02,323.411,277.7545.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,242.839,028.9026.3 %5.01,658.691,675.08-1.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,246.644,318.27-33.0 %0.0437.962.8599.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,217.493,400.0034.8 %5.01,164.26477.4159.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,771.861,754.0053.5 %5.0634.4168.6389.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,816.1719,441.20-9.1 %0.01,886.87356.6381.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,794.171,628.0057.1 %5.0726.90682.186.2 %3.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)16,739.519,507.2743.2 %5.0671.78646.043.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,707.271,237.0066.6 %5.0688.8871.0689.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,206.66848.0073.6 %5.0441.6761.0386.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,708.183,487.0025.9 %5.0636.48333.7047.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,027.694,978.0117.4 %5.01,281.99478.4162.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,524.035,863.0010.1 %5.01,582.63637.3859.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,949.741,721.0071.1 %5.01,088.21297.2972.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,521.4415,156.37-4.4 %0.03,122.9388.0797.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,026.003,159.1973.7 %5.0707.89299.9357.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,945.712,539.8035.6 %5.0783.96397.1049.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,495.032,780.0038.2 %5.0974.10175.7282.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม8,048.513,041.0062.2 %5.01,676.61379.9877.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,810.906,990.00-2.6 %0.0764.93122.5784.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา31,696.3016,200.0048.9 %5.0969.70387.5760.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร14,556.7635,505.90-143.9 %0.0928.61444.8452.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี19,655.9316,109.0018.0 %5.01,064.04837.1521.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,555.9218,738.0016.9 %5.01,045.27821.9821.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,558.138,359.7920.8 %5.01,123.18829.3526.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก18,979.6958,174.89-206.5 %0.0780.22860.56-10.3 %0.0
เรือนจำกลางนครปฐม166,003.69176,614.00-6.4 %0.01,708.981,260.6526.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม446.751,141.00-155.4 %0.0119.18202.92-70.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม13,822.811,692.0087.8 %5.01,278.37136.0689.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,925.231,949.0050.3 %5.0688.88427.9537.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,083.6714,935.251.0 %0.52,115.081,153.2945.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,622.473,144.0013.2 %5.0650.85252.4261.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,366.694,360.00-29.5 %0.01,487.43178.0188.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม11,997.946,663.3144.5 %5.0602.35530.8111.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 135,290.0515,925.0654.9 %5.01,155.27631.4445.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 248,986.6710,072.0079.4 %5.0936.84580.5738.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,099.299,910.32-39.6 %0.0367.19489.84-33.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม73,560.7813,630.4881.5 %5.0469.25592.46-26.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล26,658.4318,032.0032.4 %5.0454.35229.6449.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง32,588.5423,221.8028.7 %5.0668.02327.2551.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม166,732.1342,066.0074.8 %5.0919.43496.6446.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม118,021.8888,412.2025.1 %5.0662.22752.40-13.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม17,684.3151,889.20-193.4 %0.0370.32773.25-108.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม27,107.8427,667.00-2.1 %0.0576.42457.2120.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)60,672.7015,244.8074.9 %5.0472.07315.5233.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,129.0924,302.51-166.2 %0.01,179.242,295.23-94.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)290,242.94395,242.00-36.2 %0.01,550.902,050.48-32.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,901.864,015.5318.1 %5.0566.501,080.44-90.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,912.101,120.0061.5 %5.0384.61162.7057.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 767,882.8058,187.0214.3 %5.017,570.2210,511.9640.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม46,774.7526,893.0042.5 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,731,957 1,415,435 18.28 % 93,006 50,322 45.89 %