จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร4,616.981,451.0068.6 %5.0166.36131.9520.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,218.521,518.0052.8 %5.0424.3775.8782.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,177.902,494.0021.5 %5.0367.330.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,520.0727,840.008.8 %4.03,309.57564.0383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 142,753.0118,527.0356.7 %5.03,037.69794.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 19,380.762,543.0072.9 %5.0279.3158.9078.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร5,110.418,578.97-67.9 %0.01,013.85932.558.0 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,671.242,755.0025.0 %5.0709.61437.5538.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,226.931,497.0053.6 %5.0386.3439.0089.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,293.321,461.0055.6 %5.0424.37180.5157.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,544.792,135.0039.8 %5.0509.29465.988.5 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,821.952,748.00-50.8 %0.0330.04277.0816.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,875.013,601.9826.1 %5.01,051.88669.9936.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร11,474.9817,941.00-56.3 %0.01,165.98638.5045.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,715.472,200.0040.8 %5.0614.53299.0751.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,792.671,143.0069.9 %5.0652.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,177.901,073.0066.2 %5.0367.33374.14-1.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,192.222,736.0014.3 %5.0367.33255.1030.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,240.9641,794.00-477.2 %0.01,376.571,802.87-31.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,918.565,906.00-50.7 %0.0690.60350.7449.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,452.341,811.0047.5 %5.0451.58106.4676.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,685.1414,827.35-160.8 %0.01,136.0991.2092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร11,424.811,223.0089.3 %5.0405.36220.4045.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,916.503,547.009.4 %4.5652.57287.3756.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,898.053,180.0018.4 %5.0690.60211.6769.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,063.733,757.247.5 %3.5728.63354.2651.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,259.313,653.0014.2 %5.0519.4537.7692.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,914.352,765.0076.8 %5.0574.42293.2449.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 62,199.2373,236.92-17.7 %0.0929.45339.0563.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,767.811,381.0050.1 %5.0253.23142.7243.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร11,147.9017,948.36-61.0 %0.02,592.201,299.4049.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,123.644,105.000.5 %0.5804.69372.5053.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,956.3224,245.00-170.7 %0.01,725.72750.2456.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,782.471,506.0045.9 %5.0348.3110.4297.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,815.349,457.29-21.0 %0.02,158.1582.7396.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร17,338.659,258.0346.6 %5.0301.34171.4143.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,343.7810,175.5254.5 %5.0775.14729.885.8 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,866.893,889.5376.9 %5.0259.09120.2553.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร76,011.3455,512.0027.0 %5.01,140.90778.1631.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว16,628.8513,044.0021.6 %5.0383.52547.53-42.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,901.908,958.8924.7 %5.01,075.65967.8310.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,837.183,522.0627.2 %5.0747.65701.626.2 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,755.86505.0081.7 %5.0253.2135.6685.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร76,772.4236,458.0152.5 %5.016,278.505,051.7969.0 %5.0
รวม 549,588 457,909 16.68 % 52,430 22,054 57.94 %