จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,875.551,011.0064.8 %5.0278.4088.8068.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,341.401,514.0054.7 %5.0323.27205.2636.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,125.991,718.0045.0 %5.0405.36156.5661.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,847.9420,825.00-50.4 %0.01,628.82884.4545.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,606.92801.0082.6 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้4,496.71282.0093.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,879.012,108.0056.8 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,405.27345.0092.2 %5.0164.2692.0943.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,814.82467.0090.3 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,831.66421.0089.0 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,394.80421.0090.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,481.091,620.0053.5 %5.0506.88421.5016.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,797.441.00100.0 %5.0678.020.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,369.39307.2190.9 %5.0506.88247.3351.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,058.29976.0068.1 %5.0449.83318.3029.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,496.782,102.0039.9 %5.0620.951,471.26-136.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,502.321,807.00-20.3 %0.0279.19607.26-117.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,335.642,696.0037.8 %5.0830.15574.9030.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,109.9913,334.04-1.7 %0.0868.1835.4395.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,326.842,131.0050.7 %5.0582.95131.4877.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,569.06979.0072.6 %5.0582.9535.4593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,243.01614.0081.1 %5.0373.77262.2729.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง4,019.863,668.008.8 %4.0601.96140.8976.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,382.1915,862.00-18.5 %0.01,115.391,439.72-29.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,039.215,147.00-2.1 %0.0667.44581.6312.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,467.192,521.0027.3 %5.0544.91305.9043.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,927.0812,131.88-75.1 %0.01,115.3793.3791.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,884.492,529.0048.2 %5.0430.82604.55-40.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,739.862,141.0042.8 %5.0601.96156.9373.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,596.821,301.0063.8 %5.0506.88213.8357.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,636.671,403.0069.7 %5.0659.01341.1048.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,064.542,122.00-99.3 %0.0361.7725.4693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,554.111,599.0055.0 %5.0597.16163.2872.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 44,452.4639,645.9610.8 %5.0638.42431.8632.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,881.57905.0068.6 %5.0278.69192.8630.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,184.971,345.0057.8 %5.0288.63308.13-6.8 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,016.418,786.00-118.8 %0.0551.93498.679.6 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,472.5011,096.31-219.5 %0.0449.830.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,449.365,460.00-58.3 %0.0553.85255.8653.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง41,043.7419,271.8853.0 %5.01,018.27570.6344.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,082.734,512.17-116.6 %0.0171.58111.7634.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง18,354.0845,700.00-149.0 %0.0428.42822.44-92.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,465.3110,965.0024.2 %5.0365.78205.2043.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,083.181.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,330.6317,458.62-175.8 %0.0977.462,155.65-120.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,673.812,462.0033.0 %5.0506.88416.2417.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง4,063.39688.0083.1 %5.0316.72133.7457.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,114.149,813.0448.7 %5.02,509.971,997.7520.4 %5.0
รวม 345,890 285,015 17.60 % 26,574 17,971 32.37 %