จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,857.39913.0068.0 %5.0492.05242.8050.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,233.225,024.4155.3 %5.070.300.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,613.204,581.330.7 %0.5815.30270.0266.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,397.001,467.0066.6 %5.0663.1731.0495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,514.4315,432.0011.9 %5.02,317.59573.8375.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี6,012.271,397.0076.8 %5.0277.7060.3378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,150.89462.0088.9 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,520.02405.0091.0 %5.0166.6245.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย6,293.561,148.0081.8 %5.0203.07116.3742.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,256.86718.0083.1 %5.0162.6062.2161.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,463.57889.0080.1 %5.0305.7336.1088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,104.57560.0086.4 %5.0411.5766.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,419.98927.0085.6 %5.0377.3259.5284.2 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,509.68147.6294.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,011.825,263.7259.5 %5.01,176.601,274.90-8.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0852.68226.4773.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,206.782,249.0046.5 %5.01,043.49331.5568.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,863.484,117.0015.3 %5.0858.49570.0933.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,524.211,672.2152.6 %5.0739.24459.8037.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,162.872,864.0068.7 %5.02,792.991,524.1045.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,858.243,269.66-14.4 %0.0533.70174.6067.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,249.573,250.0038.1 %5.01,404.801,031.1826.6 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,460.852,625.2551.9 %5.0542.41288.8046.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี7,548.4113,708.00-81.6 %0.01,556.92148.0890.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,350.2911,577.01-57.5 %0.02,690.91859.7568.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,782.953,222.0044.3 %5.0834.32190.2877.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,597.191,128.0068.6 %5.0777.2745.4894.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,351.80864.0074.2 %5.0625.14318.2549.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,810.862,905.4523.8 %5.0834.32214.1774.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,501.149,115.034.1 %2.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,616.295,154.10-11.7 %0.01,138.59516.0554.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,436.891,659.0051.7 %5.0796.28298.4862.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,676.1714,128.9715.3 %5.03,173.28105.6996.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,716.261,607.0079.2 %5.0853.33512.6039.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,080.564,638.35-13.7 %0.0948.41689.0827.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,056.682,105.0048.1 %5.0892.14242.0972.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,314.652,700.0037.4 %5.01,062.51748.6229.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,758.072,452.0034.8 %5.0796.2871.3291.0 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,798.482,250.0080.9 %5.0750.13424.3243.4 %5.0
รจก.เพชรบุรี 53,265.2147,269.0111.3 %5.01,141.86941.2117.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,584.341,060.0076.9 %5.0301.67257.2414.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี6,181.645,526.0510.6 %5.01,043.51489.5453.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,512.531,639.0070.3 %5.0720.22264.4563.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,992.094,931.701.2 %0.51,053.38422.8059.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,910.102,216.0543.3 %5.0797.06177.8977.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,869.5112,955.0012.9 %5.03,595.43310.7091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)15,494.439,334.2339.8 %5.02,866.75871.2669.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 182,253.3368,931.0116.2 %5.0876.051,180.25-34.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 237,055.8412,936.3565.1 %5.01,684.72558.3166.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,133.493,715.0039.4 %5.0406.09414.20-2.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี53,464.2537,877.0029.2 %5.01,143.272,201.67-92.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี73,183.6631,603.0056.8 %5.0844.341,980.51-134.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี30,328.9624,400.3319.5 %5.0961.633,461.93-260.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย21,104.2814,960.2229.1 %5.0613.96883.18-43.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี20,017.3711,688.0041.6 %5.0726.71513.8529.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด323,572.5916,287.0195.0 %5.03,394.30873.0874.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,411.4121,946.30-92.3 %0.01,823.442,460.40-34.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,222.403,069.0027.3 %5.0720.22633.5312.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,246.371,412.0066.7 %5.0568.09241.5157.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี19,245.2315,000.0222.1 %5.04,888.581,767.0063.9 %5.0
รวม 1,028,130 487,352 52.60 % 66,442 33,781 49.16 %