จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,913.261,165.0060.0 %5.0538.64333.0138.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช12,994.919,684.8925.5 %5.079.95275.96-245.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,681.1435,593.00-33.4 %0.0536.54384.2528.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,834.652,587.5070.7 %5.052.25181.21-246.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,648.211,968.0046.1 %5.0961.09302.5468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,058.311,830.0040.2 %5.0323.2742.8586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช39,424.0023,387.4840.7 %5.07,261.371,533.7178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34129.2070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,912.03520.0086.7 %5.0178.0067.8361.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน6,017.73383.0093.6 %5.0274.8469.0574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,773.571,067.0077.6 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,247.28392.0090.8 %5.0173.8176.0056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,825.80300.0092.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,952.36484.0087.8 %5.0383.3360.0884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,861.55486.0087.4 %5.0407.1755.8886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,294.40995.0076.8 %5.0337.0670.3479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา4,040.12478.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,801.7280.0097.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,977.45650.0083.7 %5.0227.13104.6753.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,188.74617.0085.3 %5.0353.5385.2475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,323.67847.0080.4 %5.0246.3632.9186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง6,075.152,479.5059.2 %5.0679.8835.0894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,549.42385.0091.5 %5.0204.8369.7565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,201.731,803.0057.1 %5.0462.0351.9688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,936.41432.0089.0 %5.0369.0567.8981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,925.58819.0086.2 %5.0231.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,770.53636.0083.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,813.09677.0082.2 %5.0246.6669.8571.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,093.937,249.00-77.1 %0.0602.79223.2563.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,682.054,551.6019.9 %5.0785.85247.1068.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,219.095,551.7510.7 %5.01,812.71604.2066.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,032.391,211.0060.1 %5.0718.66301.1558.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง650.861,314.00-101.9 %0.0389.33372.404.3 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35209.0031.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,881.481,135.0060.6 %5.06,382.02265.0595.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77191.7772.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,413.421,763.0048.4 %5.0880.93717.1618.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,778.4326,983.27-111.2 %0.05,029.537,017.05-39.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,844.131,151.4070.0 %5.01,514.4597.2693.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,585.432,053.0063.2 %5.01,717.641,129.5734.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,137.475,497.38-32.9 %0.01,166.172,164.91-85.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,243.763,727.15-14.9 %0.0677.06842.62-24.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,955.214,407.4036.6 %5.02,193.032,660.00-21.3 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,787.642,178.0042.5 %5.01,033.05178.2482.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช7,327.1314,007.95-91.2 %0.01,307.80324.3075.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช125,268.76141,483.00-12.9 %0.0492.39447.459.1 %4.5
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,939.7013,179.78-47.4 %0.03,300.124,751.80-44.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,046.592,128.0047.4 %5.01,052.07918.6512.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,360.791,793.34-31.8 %0.0550.45408.5025.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,288.391,692.0048.5 %5.081.4679.192.8 %1.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,854.26774.0058.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,854.26507.0072.7 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,621.411,151.1068.2 %5.0918.58126.4286.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,117.22582.5081.3 %5.0778.31308.5860.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,115.794,809.806.0 %3.01,052.08556.9647.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,400.4126,290.55-310.8 %0.01,926.813,266.11-69.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,988.146,788.0015.0 %5.01,584.521,041.2734.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,044.213,019.0025.4 %5.01,128.14355.6368.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,948.6815,024.00-51.0 %0.01,679.59110.1493.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช7,107.251,251.0082.4 %5.01,127.77508.0055.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,074.926,725.22-65.0 %0.01,109.13179.8683.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,725.112,735.0042.1 %5.01,394.36301.7578.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,707.592,733.2152.1 %5.01,617.89944.1741.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,470.015,600.00-61.4 %0.0861.91155.7981.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,639.264,288.5980.2 %5.0579.60521.989.9 %4.5
รจก.นครศรีธรรมราช 160,771.48117,380.0027.0 %5.02,232.342,070.967.2 %3.5
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 32,023.9320,330.4436.5 %5.0825.14715.9413.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,411.524,572.0028.7 %5.0484.33263.6845.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,584.661,113.0056.9 %5.0538.63225.6658.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,592.345,548.000.8 %0.51,071.10679.0236.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,872.031,853.4035.5 %5.0690.77418.3239.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช6,008.909,576.00-59.4 %0.01,356.33461.3266.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,682.132,646.0028.1 %5.0937.99160.5582.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช5,031.161,664.0066.9 %5.01,833.48519.0571.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช29,953.558,623.3971.2 %5.0768.32231.6469.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,781.207,645.21-32.2 %0.01,063.551,161.85-9.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)23,584.479,512.0059.7 %5.02,834.28416.1185.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 18,472.8414,005.8324.2 %5.01,337.96644.4151.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,785.0313,340.0759.3 %5.0923.80444.6751.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 213,162.369,308.0029.3 %5.01,696.081,848.79-9.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 324,252.8510,668.0056.0 %5.02,574.841,193.6153.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,422.0917,572.40-0.9 %0.0477.93524.82-9.8 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,147.4664.6799.8 %5.0502.57310.8538.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,257.183,773.3639.7 %5.0321.20442.82-37.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช87,062.9159,624.0031.5 %5.01,752.692,044.68-16.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช40,105.2816,320.0059.3 %5.01,222.50275.0077.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช160,901.23374.4099.8 %5.01,180.671,592.38-34.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช457,807.88109,870.4176.0 %5.01,154.80979.3515.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,186.1910,705.0047.0 %5.0904.33340.0662.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,133.8625,574.0140.7 %5.0888.352,829.26-218.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,527.641.00100.0 %5.0957.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,612.8923,847.0026.9 %5.01,101.09363.3067.0 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช31,828.8750,823.51-59.7 %0.0809.96499.9038.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,164.039,015.0059.3 %5.0766.38277.6763.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง211,784.9424,925.7088.2 %5.01,388.06671.7551.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,179.2435,410.00-94.8 %0.02,297.401,795.0121.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,818.5421,955.62-102.9 %0.02,974.492,888.142.9 %1.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช120,635.3553,592.0055.6 %5.02,098.55492.8776.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,792.304,671.00-23.2 %0.01,014.04918.659.4 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,166.321,067.0066.3 %5.0766.83296.5861.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,187.3842,215.502.3 %1.05,603.114,811.5714.1 %5.0
รวม 2,272,940 1,165,269 48.73 % 113,194 70,613 37.62 %