จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,459.871,082.0056.0 %5.0431.24116.8572.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3791.25-53.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,028.471,346.0055.6 %5.0310.7844.8585.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,477.353,086.0011.3 %5.0640.3984.2486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,791.7011,836.007.5 %3.52,218.70773.3065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,257.331,360.0068.1 %5.0349.1457.7783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,131.65878.0078.7 %5.0332.9569.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,164.711,696.0067.2 %5.0308.61186.2039.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,132.88842.0079.6 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,179.30540.0087.1 %5.0289.3769.7075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,072.65747.0081.7 %5.0328.4367.2279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,119.33406.0090.1 %5.0420.3866.0984.3 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,816.414,235.0012.1 %5.0792.4164.6091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,309.212,737.9667.0 %5.0697.41700.15-0.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,670.611,368.9770.7 %5.0381.65171.9554.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,583.53544.0078.9 %5.0404.81403.750.3 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,126.012,164.0030.8 %5.0597.8198.0283.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,919.733,713.0024.5 %5.0849.601,152.83-35.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,315.441,797.0045.8 %5.0659.39340.9248.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,794.021,822.0052.0 %5.0716.34390.5545.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่11,302.371,759.6084.4 %5.0984.77943.974.1 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,099.851,872.3010.8 %5.0462.26368.1020.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,864.384,868.60-0.1 %0.01,267.95820.8535.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,989.242,448.0038.6 %5.0685.7276.6088.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,071.8411,190.8914.4 %5.01,096.80242.4577.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่799,140.44880,942.81-10.2 %0.03,719.30332.5091.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,723.881,890.0060.0 %5.0754.46356.2552.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,585.055,061.009.4 %4.567.07103.40-54.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,633.472,077.0042.8 %5.0792.5047.5094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,872.901,225.3157.3 %5.0488.25472.033.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,538.623,205.009.4 %4.5526.83426.6719.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,482.3393.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่12,181.006,559.0046.2 %5.0982.66727.9425.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,693.262,432.0057.3 %5.0868.55115.6186.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,728.2911,696.4314.8 %5.01,229.87103.5591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,239.281,832.0043.4 %5.0678.39287.8557.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,127.753,065.7425.7 %5.0830.54337.9259.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่5,842.502,690.0054.0 %5.0659.38447.3232.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,763.89845.0082.3 %5.0890.49161.5081.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,554.172,895.0018.5 %5.0564.30109.2580.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,564.903,949.0065.9 %5.0735.46459.3737.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่62,385.3620,144.0067.7 %5.01,178.741,002.2515.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,525.642,659.7724.6 %5.0431.24190.9555.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่10,445.444,135.0060.4 %5.0792.55303.0561.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,591.381,661.0053.8 %5.0545.34253.7853.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,868.814,212.7113.5 %5.0849.55543.4036.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,529.982,147.0052.6 %5.0697.47220.8768.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,915.8212,234.25-12.1 %0.03,017.38446.5585.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่26,944.1911,819.1456.1 %5.01,718.70896.1047.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,844.923,136.5046.3 %5.0406.09201.4050.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,080.2312,649.0033.7 %5.0620.00718.00-15.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,524.3824.4599.9 %5.0657.74706.41-7.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่60,615.4551,695.0014.7 %5.01,197.41682.1043.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,232.0714,600.69-2.6 %0.0597.9725,466.24-4,158.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,187.5031,530.00-42.1 %0.0776.80779.43-0.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่28,141.9112,916.2654.1 %5.010,498.531,360.1887.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,368.292,511.5025.4 %5.0656.56525.3520.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,811.46997.0064.5 %5.0450.20255.5543.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,980.9018,001.0050.0 %5.03,148.131,690.0046.3 %5.0
รวม 1,350,861 1,201,780 11.04 % 95,913 50,615 47.23 %