จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,172.95402.0087.3 %5.0357.71187.1847.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,290.887,835.5936.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,645.1225,683.64-235.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,112.314,171.29-34.0 %0.0585.9096.4083.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,106.981,718.0044.7 %5.0604.9274.9487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,527.2512,157.38-27.6 %0.01,688.83747.6555.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,042.75934.0076.9 %5.0323.8191.2971.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,948.23458.0090.7 %5.0209.2086.9158.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา5,420.57976.0082.0 %5.0247.4782.1966.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว482.91475.001.6 %0.5475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,372.58564.0087.1 %5.0256.149.7396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,348.56246.0094.3 %5.0207.0786.6258.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,763.16686.0085.6 %5.0321.5079.7775.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,784.763,282.0013.3 %5.0679.31894.90-31.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,562.451,064.5058.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา10,240.846,512.0036.4 %5.0757.04445.7741.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,565.711,812.0049.2 %5.0795.08456.0042.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,431.551,472.0057.1 %5.0374.70471.15-25.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,009.061,293.0057.0 %5.0566.92222.0060.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,653.392,667.0027.0 %5.0653.53931.09-42.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,698.694,742.0029.2 %5.0954.44570.0040.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,111.584,029.302.0 %1.01,023.271,143.15-11.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,964.881,060.0064.2 %5.0547.8770.1987.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,235.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,061.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,186.991,201.0062.3 %5.0463.3774.1084.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,643.24522.0068.2 %5.059.8951.7813.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,344.50847.0074.7 %5.0719.0168.9490.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,905.44802.0072.4 %5.0528.85398.0524.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,511.803,174.609.6 %4.5662.00282.7457.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา8,083.0912,981.00-60.6 %0.01,498.672,131.74-42.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,574.553,588.0021.6 %5.0566.88511.979.7 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,917.243,749.0036.6 %5.01,308.51419.9667.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,061.076,861.872.8 %1.0722.87147.7779.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,802.512,153.0080.1 %5.0604.921,004.15-66.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,558.773,516.291.2 %0.5627.13521.1716.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,870.603,312.0051.8 %5.0719.01160.9977.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา32,462.242,088.7493.6 %5.011,809.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,697.013,443.40-27.7 %0.0418.2970.1983.2 %5.0
สพ.พังงา11,014.742,146.0080.5 %5.01,710.78421.4675.4 %5.0
รจจ.พังงา 58,286.3820,203.0065.3 %5.0566.55635.39-12.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบ934.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ158.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา13,069.195,766.0055.9 %5.01,080.32596.7244.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา2,474.77869.0064.9 %5.0526.64697.30-32.4 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,405.156,301.96-43.1 %0.0683.86274.9259.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,359.852,592.0022.9 %5.0680.9895.9485.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา10,008.8212,906.65-29.0 %0.02,430.45992.8459.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,031.778,329.9568.0 %5.01,599.72512.8767.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)18,065.6310,416.5542.3 %5.01,590.48873.7345.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,080.052,887.8064.3 %5.0324.67339.97-4.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,356.8018,014.0019.4 %5.0629.53642.00-2.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า15,187.614,647.5669.4 %5.0657.62327.2650.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา47,492.5237,440.0021.2 %5.01,007.11101.6589.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,969.239,846.0053.0 %5.0644.27380.1141.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,879.2620,778.87-49.7 %0.01,488.603,211.77-115.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,587.762,393.0033.3 %5.0757.04534.5129.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,678.29487.0081.8 %5.0433.80174.5859.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,573.0611,203.6823.1 %5.03,907.542,826.4327.7 %5.0
รวม 503,397 309,710 38.48 % 41,249 26,282 36.28 %