จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,681.92725.0073.0 %5.0271.29407.76-50.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,893.4112,925.4735.0 %5.066.90135.60-102.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11495.73-438.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,626.183,876.29-6.9 %0.0572.71206.1564.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,398.881,340.0060.6 %5.0391.5668.9182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต30,738.8727,652.2010.0 %5.03,215.941,445.9055.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,284.502,252.0057.4 %5.0391.35108.3072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 117,071.095,580.0067.3 %5.0365.6652.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,910.432,661.0045.8 %5.0318.2495.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,825.181,462.0078.6 %5.0307.8443.7085.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต7,045.194,114.0041.6 %5.0686.81127.2581.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,131.8868.4194.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,790.418,507.98-77.6 %0.0781.89644.1017.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,196.182,601.0068.3 %5.01,051.96193.5181.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,967.561,772.0055.3 %5.0705.82428.4339.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,266.602,452.0024.9 %5.0420.58337.7019.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,118.101,190.0061.8 %5.0328.34510.09-55.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,479.682,166.0037.8 %5.0496.65619.79-24.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,677.102,265.00-35.1 %0.0320.8734.5789.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,064.431,976.0051.4 %5.0670.12700.37-4.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,252.172,187.0065.0 %5.0439.60106.4075.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,584.4825,896.00-363.7 %0.01,048.11442.9457.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,095.793,917.004.4 %2.0743.861,136.86-52.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,738.745,466.00-15.3 %0.01,424.11524.5063.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก22,080.1119,011.7713.9 %5.0255.78104.7459.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,236.82863.0061.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,030.711,566.0061.1 %5.0496.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,222.601,243.5061.4 %5.0401.57235.2341.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,228.555,626.54-33.1 %0.0705.82295.3258.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,860.4528,206.00-381.3 %0.01,352.372,010.18-48.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,411.50752.0086.1 %5.01,276.30171.8786.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,972.601,615.0059.3 %5.0705.8296.6786.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,781.3614,494.20-150.7 %0.01,105.16185.8983.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต11,214.621,686.0085.0 %5.0325.50594.81-82.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,808.286,440.20-69.1 %0.0629.76512.0018.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,977.451,421.0064.3 %5.0705.82163.8576.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,524.791,979.1043.9 %5.0515.66256.8950.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต7,217.354,603.0036.2 %5.0572.7169.2887.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,926.065,692.1047.9 %5.0375.30346.687.6 %3.5
รจจ.ภูเก็ต 61,165.2244,717.0026.9 %5.0912.76838.938.1 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,788.941,000.0064.1 %5.0249.44312.24-25.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,855.942,640.9031.5 %5.0553.70249.9354.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,327.309,238.86-73.4 %0.01,048.11313.4070.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต8,111.012,389.0070.5 %5.0529.50321.7539.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,195.311,300.2059.3 %5.0438.62173.8360.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,389.633,904.00-15.2 %0.0439.60177.3459.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,234.2420,038.0055.7 %5.0645.60686.09-6.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,404.094,168.7484.8 %5.0271.86105.0061.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,551.8612,526.0028.6 %5.0355.68531.06-49.3 %0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,421.8016,920.0033.4 %5.0285.36177.7537.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต56,544.8945,127.0020.2 %5.0894.16264.0070.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต75,765.3756,774.0025.1 %5.0426.09833.63-95.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,928.4915,648.00-12.3 %0.0995.551,115.84-12.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,334.964,811.00-11.0 %0.0534.68292.5645.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,897.50589.0079.7 %5.0287.47164.4642.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 40,506.0747,864.00-18.2 %0.08,539.192,020.5076.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,750.2715,474.0059.0 %5.02,540.533,546.50-39.6 %0.0
รวม 687,373 523,313 23.87 % 45,616 26,103 42.78 %