จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,016.78119.0097.0 %5.0197.90130.1534.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,798.3513,263.00-176.4 %0.01,744.78268.5084.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,486.571.00100.0 %5.089.37218.55-144.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี64,995.0972,333.32-11.3 %0.0267.12726.99-172.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,310.622,979.0052.8 %5.070.7199.12-40.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,602.592,000.0064.3 %5.01,538.17647.9057.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,142.942,472.0040.3 %5.0964.2246.1795.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,124.812,751.9611.9 %5.0806.6350.3693.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1117,920.5925,116.99-40.2 %0.04,067.94498.6087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,569.5512,965.00-51.3 %0.02,738.731,120.0559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,817.529,092.0023.1 %5.01,761.25432.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ458.83502.00-9.4 %0.0287.7845.0684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,130.431,065.0074.2 %5.0445.4338.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,473.28511.0085.3 %5.0337.3169.3179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,565.80592.0083.4 %5.0330.0933.9989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,452.801,372.0069.2 %5.0385.9795.0775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,590.94413.0088.5 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,821.43211.0094.5 %5.0310.2586.4972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,409.46482.0085.9 %5.0243.0350.9079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,688.83698.0081.1 %5.0242.0141.9882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,033.161,011.0074.9 %5.0378.0445.7887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,031.90539.0086.6 %5.0297.7779.2573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,838.33633.0083.5 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,969.74647.0083.7 %5.0234.7170.4570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี7,663.632,642.0065.5 %5.0292.59114.0061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,294.21292.0091.1 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,980.881,822.0063.4 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,999.79762.0080.9 %5.0398.32128.0367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,960.66191.0095.2 %5.0209.2954.4074.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,751.255,419.0053.9 %5.0749.31194.7574.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,277.882,504.0065.6 %5.0753.41218.4271.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,291.479,936.84-87.8 %0.01,972.641,263.5035.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,566.0511,478.0062.4 %5.09,804.97903.4590.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,504.281,609.0054.1 %5.0646.77322.0550.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,895.072,290.0041.2 %5.0521.96318.2539.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,671.512,061.0022.9 %5.0432.43289.7533.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,409.171.00100.0 %5.0362.8559.8583.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,375.022,525.0060.4 %5.0407.91233.7042.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี9,190.136,093.0733.7 %5.01,947.571,036.9246.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,634.842,672.5277.0 %5.08,207.12217.0697.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี4,260.211,234.0071.0 %5.0897.36502.5544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,221.321,169.0063.7 %5.0853.57481.6543.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,710.614,619.071.9 %0.51,785.131,426.7020.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,119.383,322.00-6.5 %0.0806.601,259.70-56.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,083.615,482.10-7.8 %0.02,000.593,107.36-55.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี34,639.236,255.6681.9 %5.01,779.893,757.01-111.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,575.025,320.80-106.6 %0.0595.51812.89-36.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,128.141,733.0066.2 %5.01,643.301,594.693.0 %1.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,110.393,402.0033.4 %5.01,336.00512.0561.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,665.783,692.8120.9 %5.01,799.733,947.59-119.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,257.4917,151.006.1 %3.01,624.29287.3582.3 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี332,905.63376,650.00-13.1 %0.0849.99902.50-6.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,867.187,711.7221.8 %5.03,203.75405.6587.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,480.911,949.0044.0 %5.0962.08620.3535.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,994.446,696.44-67.6 %0.01,039.65237.5077.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,595.139,617.64-11.9 %0.03,012.461,187.5060.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,676.6611,390.24-48.4 %0.02,912.583,040.05-4.4 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,381.23874.0036.7 %5.076.8170.288.5 %4.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,593.298,486.00-51.7 %0.097.5260.2138.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,861.01739.0060.3 %5.089.6087.612.2 %1.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)4,960.791,002.0079.8 %5.0109.6854.2050.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,683.17728.0080.2 %5.0958.7259.8593.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,265.391,989.0039.1 %5.01,136.27289.7574.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,742.843,298.0011.9 %5.0593.19652.41-10.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,625.5048,981.00-542.3 %0.02,137.812,677.15-25.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,423.421,931.0056.3 %5.01,320.031,125.0014.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,775.501,319.0065.1 %5.01,034.80185.2582.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,816.5912,368.00-81.4 %0.01,757.41161.7490.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,383.9217,191.00-19.5 %0.02,415.441,368.0043.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,345.733,334.0073.0 %5.01,415.111,746.10-23.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,854.225,178.00-34.3 %0.01,091.85489.2555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,079.922,236.0045.2 %5.01,205.94493.9959.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,570.532,792.0038.9 %5.01,396.12659.3052.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,765.473,546.855.8 %2.5920.7251.3094.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,164.369,671.0064.4 %5.0865.52694.4519.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,587.445,286.1238.4 %5.0588.06382.7434.9 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,834.7470,207.372.3 %1.01,508.831,796.85-19.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8136,175.7715,900.0088.3 %5.052,745.361,066.8598.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,556.188,808.0016.6 %5.0768.58459.8040.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,080.529,998.0017.2 %5.02,038.32617.5069.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี38,422.9722,959.0140.2 %5.0804.73475.5940.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,099.463,634.0011.4 %5.0977.74644.3634.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,362.798,066.16-9.6 %0.01,510.20482.6068.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,036.781,353.0066.5 %5.0958.74116.8587.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,643.785,289.60-45.2 %0.0939.72852.209.3 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 256,985.0032,198.8443.5 %5.02,153.03606.4971.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,423.5715,279.60-62.1 %0.0457.98313.0031.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 342,350.6517,712.0758.2 %5.01,703.66579.5066.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,009.2714,182.9073.7 %5.05,118.79493.9090.4 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,967.576,983.5841.6 %5.0376.23503.00-33.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,862.533,306.00-15.5 %0.0300.92501.60-66.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,134.6117,970.0015.0 %5.01,070.68549.9648.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,770.7816,319.008.2 %4.0907.19413.2554.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา17,644.6015,409.0012.7 %5.01,003.34507.3349.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ40,164.5316,752.0058.3 %5.01,000.42588.6341.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์14,697.4413,815.006.0 %3.0908.23302.7566.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี48,105.2346,895.002.5 %1.01,140.41620.3545.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,239.0862,754.0010.7 %5.01,679.35662.7060.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,508.9825,419.2149.7 %5.017,559.803,888.3577.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,370.3022,667.003.0 %1.51,095.08394.2164.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,081.720.10100.0 %5.01,190.22165.5086.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,655.643,696.00-1.1 %0.0725.53834.60-15.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,146.148,577.00-66.7 %0.01,541.312,044.85-32.7 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,819.281,465.0048.0 %5.0490.2363.0087.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,785.80757.0072.8 %5.0676.84244.4663.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,348.1643.7099.7 %5.06,830.677,583.58-11.0 %0.0
รวม 1,703,172 1,290,831 24.21 % 202,413 74,032 63.43 %