จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,585.58652.5074.8 %5.0347.6695.2272.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง184,407.8812,492.0093.2 %5.01,228.22154.0587.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,543.961,020.2081.6 %5.0121.6757.0053.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,914.891,889.9035.2 %5.0480.77152.6468.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,037.351,874.6038.3 %5.0518.80207.0260.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง26,056.3613,476.0048.3 %5.01,735.82524.5169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,054.84462.0088.6 %5.0222.7553.7475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,301.86709.0083.5 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,131.31599.0085.5 %5.0302.1247.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,543.31591.0083.3 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,465.846,519.90-46.0 %0.0994.20486.9851.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,782.553,715.351.8 %0.5769.64676.7612.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,580.98391.0084.9 %5.0420.63186.2055.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,043.363,557.4012.0 %5.0651.93514.8221.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,242.211,297.6060.0 %5.0613.92486.8820.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,053.241,444.0052.7 %5.0537.83731.82-36.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,099.631,148.0063.0 %5.0556.831,195.03-114.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,377.913,097.00-30.2 %0.0432.0982.7180.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,851.961,658.0057.0 %5.0861.12528.3338.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,046.561,364.4055.2 %5.0518.8297.2481.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,656.199,191.2932.7 %5.0861.09157.6381.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง63,344.0949,007.0022.6 %5.0338.87399.75-18.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,442.011,355.0060.6 %5.0453.57248.2345.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,355.873,197.5026.6 %5.066.66168.56-152.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,332.191,337.9059.8 %5.0520.4364.9087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,956.891,059.0064.2 %5.0499.79447.2410.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,526.362,899.0036.0 %5.0956.17191.9079.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,712.0730,661.00-356.8 %0.01,209.59734.5939.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,719.684,499.70-21.0 %0.0804.04343.1057.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,293.831,610.0051.1 %5.0632.90185.5970.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,266.616,738.12-57.9 %0.0899.12114.5087.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,354.032,013.0040.0 %5.0651.91403.7538.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,772.424,238.00-52.9 %0.0404.70271.7032.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,147.512,391.1024.0 %5.0423.63237.7843.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,095.401,724.0057.9 %5.0512.00418.5718.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,022.912,429.6419.6 %5.0480.79103.1478.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง40,758.142,466.0093.9 %5.012,612.98491.2996.1 %5.0
รจจ.ระนอง 906,768.6925,802.3297.2 %5.08,371.60605.8892.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,633.96941.7064.2 %5.0366.67105.2471.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,123.546,337.0011.0 %5.01,393.54737.4647.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,173.021,402.0055.8 %5.0537.82436.1618.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,349.204,000.00-19.4 %0.0632.90340.5946.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,240.281,938.3040.2 %5.0430.79391.779.1 %4.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,350.293,351.00-0.0 %0.0575.85456.0020.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง30,024.8515,238.0049.2 %5.03,092.336,217.02-101.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,120.163,657.0011.2 %5.0280.65379.93-35.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง37,479.4026,202.0030.1 %5.0906.09455.4749.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,740.467,468.0052.6 %5.0520.01679.40-30.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,228.318,304.0062.6 %5.0573.24129.6577.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,864.9216,694.72-88.3 %0.01,363.65852.0037.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,602.702,894.0019.7 %5.0708.96532.1324.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,451.251,803.0047.8 %5.0404.70170.0758.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,329.6610,317.0036.8 %5.03,091.432,689.6413.0 %5.0
รวม 1,516,359 321,126 78.82 % 57,489 26,535 53.84 %