จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,703.43856.0068.3 %5.0486.4168.4685.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร8,272.241.00100.0 %5.0132.640.9599.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ11.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,740.792,529.0032.4 %5.0771.65270.3265.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,076.091,854.0039.7 %5.0638.5475.2688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,680.8511,864.4042.6 %5.01,969.66816.0558.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,006.07517.0087.1 %5.0286.4033.8888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,898.79537.0089.0 %5.0316.5216.4494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,996.34608.0084.8 %5.0257.7547.5081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน7,107.27948.0086.7 %5.0511.8287.0483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,033.70381.0090.6 %5.0387.4569.4982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,804.32318.0091.6 %5.0478.9814.5597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,770.941,530.0067.9 %5.0314.8541.8086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,029.73478.0088.1 %5.0322.0969.6978.4 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,271.497,704.00-135.5 %0.0809.93552.8331.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,493.314,759.5154.6 %5.01,151.97784.0631.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,859.291,197.0069.0 %5.0961.81574.7540.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,088.451,160.0062.4 %5.0638.54328.7348.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,248.991,582.0051.3 %5.0523.78114.9578.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,960.452,030.0059.1 %5.01,456.22902.4938.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,060.334,087.33-98.4 %0.0509.86690.32-35.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,874.981,900.0051.0 %5.0961.81744.9122.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,252.982,373.0044.2 %5.0853.09545.7036.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,718.709,616.08-68.2 %0.01,266.06327.2874.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร67,897.4736,323.0046.5 %5.0568.66350.4538.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,542.021,926.0045.6 %5.0580.3134.9794.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3554.937.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,978.776,892.00-38.4 %0.073.4833.2554.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,440.06923.0073.2 %5.0790.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,021.8295.0096.9 %5.0619.52443.0328.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,343.573,625.00-8.4 %0.0733.62440.8439.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร13,212.6567,268.89-409.1 %0.02,426.042,696.08-11.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,448.163,029.6053.0 %5.01,418.22946.4233.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,513.412,374.0032.4 %5.0771.65161.2279.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร7,094.5512,919.74-82.1 %0.01,247.05135.5089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,279.831,790.0045.4 %5.0714.60613.6614.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,732.513,032.2018.8 %5.0904.79359.7160.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,256.072,603.0020.1 %5.0714.60229.6967.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,452.811,626.0052.9 %5.0643.95159.7075.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,521.192,669.3424.2 %5.0600.5069.3088.5 %5.0
สพ.ชุมพร3,489.033,356.003.8 %1.5771.65477.4238.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 40,032.2914,789.9263.1 %5.0840.22487.9741.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,654.372,011.1424.2 %5.0467.3964.6086.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,314.405,041.005.1 %2.51,190.00406.0065.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,091.471,436.0053.5 %5.0638.54479.7524.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,356.994,573.00-5.0 %0.01,056.89205.2080.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,256.261.00100.0 %5.0431.8784.2380.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,297.156,981.39-111.7 %0.0771.65401.7247.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,794.692,997.6072.2 %5.0782.83454.6541.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 141,130.4614,032.0065.9 %5.01,342.05623.0153.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 221,438.7813,015.9139.3 %5.01,584.58399.1974.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล60,794.9614,236.7776.6 %5.0469.95567.44-20.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,665.261,921.8027.9 %5.0392.42104.2273.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน43,385.5316,496.0062.0 %5.0820.11367.8555.1 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,431.9819,521.99-57.0 %0.0687.30617.6710.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ14,076.361,710.0087.9 %5.0629.95478.3424.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,860.8422,832.0028.3 %5.01,003.341,502.75-49.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,632.8612,223.3216.5 %5.0688.49168.6975.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,148.1834,680.0030.8 %5.01,059.33241.0277.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,366.2414,524.0016.4 %5.02,285.04612.0073.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,982.213,070.0038.4 %5.0790.66693.7812.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,565.08821.0068.0 %5.0429.3633.8592.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,210.6812,852.0049.0 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 672,661 429,051 36.22 % 51,372 27,248 46.96 %