จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,893.95860.0070.3 %5.0434.3376.2782.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,947.558,262.06-109.3 %0.0795.63225.9971.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,638.291,711.0053.0 %5.0662.5295.8185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,588.5811,631.00-9.8 %0.02,518.29713.5971.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,446.07577.0087.0 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่5,464.49805.0085.3 %5.0312.85110.9764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,463.13812.0081.8 %5.0137.1928.2579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,661.62205.0095.6 %5.0384.977.2198.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,742.69864.0081.8 %5.0311.49111.8264.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,554.531,173.0074.2 %5.0276.44111.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,499.52583.0087.0 %5.0400.40110.8372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,489.36424.0093.5 %5.01,364.02109.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,292.09486.0088.7 %5.0275.716.6397.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,520.132,861.0056.1 %5.0264.94123.1253.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,903.991,067.0078.2 %5.0467.3441.6891.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,414.976,103.16-38.2 %0.0985.77772.9221.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,232.931,478.0065.1 %5.0928.74799.0514.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,222.763,647.7513.6 %5.01,383.13479.1265.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี1,266.312,951.00-133.0 %0.0700.55501.5628.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,025.4465,866.64-88.1 %0.012,402.635,870.9552.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,301.231,207.0063.4 %5.0442.85528.81-19.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,182.263,380.0019.2 %5.0909.733,029.69-233.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,937.202,349.90-21.3 %0.0458.38914.83-99.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,890.894,338.00-11.5 %0.0619.19601.112.9 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,679.464,513.00-22.7 %0.0729.41714.682.0 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,485.2316,578.51-269.6 %0.01,004.81350.5965.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1121,225.9217,768.0016.3 %5.07,233.586,635.758.3 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี47,075.173,590.0092.4 %5.017,149.39512.0797.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,856.06707.0075.2 %5.0415.3162.1385.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,309.66977.0070.5 %5.0586.46279.3252.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,013.514,526.97-12.8 %0.0833.66588.1129.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,440.51-4.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,438.743,647.0032.9 %5.01,385.13318.4877.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,805.583,722.002.2 %1.0776.61315.2459.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,632.0032,102.69-55.6 %0.03,419.84504.5485.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,359.052,597.0040.4 %5.0985.79333.4366.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,012.872,377.0040.8 %5.0852.71630.3726.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,908.055,084.00-30.1 %0.0814.65411.1749.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,445.933,757.2131.0 %5.01,299.89343.8673.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,759.494,090.00-8.8 %0.0738.5935.0295.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี6,129.3319,728.99-221.9 %0.01,411.801,006.4628.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,959.332,264.4081.1 %5.0700.55455.4635.0 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ16,311.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ573.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,152.311,175.0062.7 %5.0529.41194.0263.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,063.765,905.80-45.3 %0.0757.60359.9152.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,264.781,318.0059.6 %5.0389.54380.972.2 %1.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,597.634,334.0022.6 %5.01,224.801,487.58-21.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,941.093,772.684.3 %2.0814.63162.7580.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,684.127,135.127.1 %3.51,482.58909.6838.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,230.228,623.08-19.3 %0.02,031.68704.8565.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,862.3522,969.12-44.8 %0.01,271.44978.5723.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,528.3617,257.91-164.4 %0.02,200.121,003.6054.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,095.69149,620.50-2,354.5 %0.0378.79513.00-35.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี114,257.78153,053.00-34.0 %0.02,072.012,275.92-9.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,283.381,001.0091.9 %5.0663.40356.0046.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี27,371.0413,359.7851.2 %5.0881.32558.1636.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี19,652.337,699.0060.8 %5.0609.90107.7982.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,322.959,755.0036.3 %5.0659.77487.2826.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง19,366.3419,068.001.5 %0.5737.611,304.77-76.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล59,486.0415,792.0073.5 %5.0851.26250.1870.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,151.872,495.7420.8 %5.01,186.39401.9366.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี42,072.6417,191.0059.1 %5.02,504.642,532.85-1.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,077.953,336.0018.2 %5.0852.66684.7419.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,415.352,056.6339.8 %5.0624.49314.2149.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,967.1622,529.926.0 %3.03,637.0910,771.09-196.1 %0.0
รวม 702,521 741,122 -5.49 % 95,782 57,055 40.43 %