จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,217.373,375.90-4.9 %0.0706.48344.5751.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 652,465.036,829.0087.0 %5.0245.45367.05-49.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,482.64662.7081.0 %5.0407.14262.0135.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา45,283.0268,198.00-50.6 %0.0176.24514.50-191.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,007.298,735.3063.6 %5.0592.56128.5078.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,138.2215,540.00-153.2 %0.01,536.33381.7575.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,302.231.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1230,922.1194,008.00-204.0 %0.08,271.78375.2595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 119,956.3448,913.20-145.1 %0.03,762.551,302.3065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,594.1067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.1547.5984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด5,623.64736.0086.9 %5.0375.4455.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา5,010.881,415.0071.8 %5.0563.2984.9184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,007.52479.0088.0 %5.0407.76122.4670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,182.141,035.0075.3 %5.0340.06126.8862.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,580.24622.0086.4 %5.0299.32123.8958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,054.87826.0079.6 %5.0246.38167.6332.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,143.44796.0080.8 %5.0347.4821.0493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,074.90479.0088.2 %5.0460.0133.9492.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,008.39695.0082.7 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 17,494.262,569.0065.7 %5.0510.74184.3063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0525.59109.2579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,057.20489.0087.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,966.39351.0091.2 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,606.09290.0092.0 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,119.80433.0089.5 %5.0194.4942.7578.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,069.5216,647.54-65.3 %0.02,272.58950.5058.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,918.685,501.47-186.7 %0.0901.64360.0460.1 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,829.5218,200.61-106.1 %0.01,320.26594.7555.0 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,991.8126,579.01-66.2 %0.02,057.07755.2563.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา34,337.6489,878.09-161.7 %0.02,058.45487.7676.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,548.3610,262.55-36.0 %0.01,955.561,493.4023.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,774.0712,961.51-91.3 %0.01,855.531,675.809.7 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,419.022,114.4052.2 %5.01,117.98523.3353.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,347.016,921.91-9.1 %0.01,916.632,190.87-14.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,977.475,942.760.6 %0.51,564.13579.1063.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,850.931.00100.0 %5.01,041.911,010.253.0 %1.5
สำนักงานชลประทานที่ 1613,754.7852,266.20-280.0 %0.04,422.805,750.35-30.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,865.501,348.0072.3 %5.01,291.52262.1879.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,809.841.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,780.103,516.2826.4 %5.01,583.131,097.2530.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,698.492,786.0024.7 %5.0889.761,165.86-31.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,113.763,910.8123.5 %5.01,335.81127.7090.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,941.3613,147.2817.5 %5.01,665.81616.3563.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,279.153,606.6515.7 %5.01,887.801,033.0845.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,242.994,896.00-118.3 %0.0561.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,744.114,117.2339.0 %5.02,125.832,040.524.0 %2.0
ส.ป.ก. สงขลา4,092.792,963.6127.6 %5.01,061.49285.3973.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 979,501.831,657.3097.9 %5.04,635.54833.0782.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา31,557.1226,285.0516.7 %5.02,664.50978.5063.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,437.6613,664.73-19.5 %0.04,310.854,715.75-9.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,775.931.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,762.943,792.00-0.8 %0.01,003.88639.1336.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,953.214,250.78-43.9 %0.0854.680.9099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,388.941.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,588.9318,238.07-25.0 %0.04,368.684,908.65-12.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,424.0727,759.2323.8 %5.0470.47298.5036.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,887.981.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,887.98726.0161.5 %5.072.6369.724.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,801.091,342.0064.7 %5.0889.78106.1988.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,731.311,353.0063.7 %5.0870.77327.7562.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,323.133,142.505.4 %2.5756.67641.1015.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,169.711.00100.0 %5.01,498.270.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,876.2410,337.30-50.3 %0.02,220.901,285.4242.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,017.132,289.9043.0 %5.0528.82283.5546.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,227.065,658.1644.7 %5.03,190.72150.3295.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,032.5221,257.0011.5 %5.02,896.63561.8580.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,966.202,043.2048.5 %5.0927.82699.7024.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา37,486.125,983.2884.0 %5.014,714.42809.4094.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,071.053,553.0029.9 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,923.493,508.0040.8 %5.01,308.11700.1546.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,440.451.00100.0 %5.0851.730.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา52,540.9417,342.0167.0 %5.0825.80540.4634.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,860.9713,915.7122.1 %5.0699.51518.8425.8 %5.0
ทสบ.สงขลา 65,817.1965,946.01-0.2 %0.01,287.72268.9979.1 %5.0
รจจ.สงขลา 53,696.891.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา71,107.3674,644.40-5.0 %0.01,356.001,327.262.1 %1.0
ทสญ.สงขลา 35,245.8316,783.3052.4 %5.0835.38741.1811.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,398.508,790.7738.9 %5.01,843.571,068.4042.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,990.951,943.0035.0 %5.0623.56508.2518.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,924.761,310.0066.6 %5.0984.84363.8563.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา37,288.0528,986.0022.3 %5.02,350.89855.7063.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,109.281.00100.0 %5.01,079.92610.9243.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,297.447,400.46-39.7 %0.01,479.26760.0048.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,931.673,021.7523.1 %5.0946.83779.9317.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,174.814,473.8427.5 %5.01,811.32792.5556.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,260.3212,692.15-197.9 %0.0783.27469.1540.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,691.241.00100.0 %5.01,308.140.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)461,435.598,040.0098.3 %5.064,787.01692.3598.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 151,917.1312,716.3775.5 %5.01,013.80875.9013.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ15,334.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ512.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3100,027.9010,729.6089.3 %5.01,691.88936.3844.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,166.675,940.0687.1 %5.0455.42445.552.2 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,013.147,782.0022.3 %5.0387.64397.46-2.5 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,458.7512,528.6023.9 %5.0363.950.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร32,295.1330,799.004.6 %2.0956.43479.7549.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี38,889.621.00100.0 %5.0869.910.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,714.261,477.6645.6 %5.0634.89190.0070.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,427.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,802.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0803.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,435.8836,166.02-15.0 %0.0708.621,046.90-47.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,207.9632,942.74-80.9 %0.02,210.634,859.91-119.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,877.2813,455.00-36.2 %0.02,755.742,398.1213.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา42,562.4426,795.7137.0 %5.01,012.22837.0917.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,947.951,201.0069.6 %5.01,172.75490.1658.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,194.564,228.8618.6 %5.0683.16744.82-9.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,985.724,527.8724.4 %5.01,983.88704.9064.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,321.686,128.97-41.8 %0.01,553.382,621.95-68.8 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,878.522,594.009.9 %4.5433.5267.4084.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,972.481,132.0061.9 %5.0623.56285.0054.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 955,503.0342,273.0123.8 %5.020,533.3616,425.0020.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,450.258,686.3150.2 %5.04,364.293,314.5524.1 %5.0
รวม 2,090,915 1,229,292 41.21 % 247,531 95,287 61.51 %