จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,485.461,119.0055.0 %5.0392.65289.7526.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,073.3512,076.7362.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,228.595,843.58-81.0 %0.0544.78169.1069.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,052.85606.0080.1 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,513.9014,445.00-69.7 %0.01,818.851,282.5029.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,135.13697.0083.1 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,975.65754.0081.0 %5.0355.6770.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล6,615.79713.0089.2 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน4,034.07624.0084.5 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,027.81699.0082.6 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,260.03545.0087.2 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,653.402,960.0036.4 %5.0643.19312.5551.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,462.1610,338.0017.0 %5.0821.72349.6057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,516.401,492.0057.6 %5.0677.89388.5542.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,446.851,541.7037.0 %5.0411.67537.70-30.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,786.662,035.0057.5 %5.01,153.29781.8532.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,286.011,510.0054.0 %5.0582.81252.0956.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,887.011,327.0054.0 %5.0411.671,091.55-165.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,678.092,585.003.5 %1.5392.65598.93-52.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,455.935,095.48-14.4 %0.0943.96290.7069.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,276.072,391.0044.1 %5.0963.13912.955.2 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,226.611,248.0061.3 %5.0563.80301.1546.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,628.0910,145.71-119.2 %0.0960.26565.2541.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,462.192,612.0024.6 %5.0639.86299.2553.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,216.83610.0072.5 %5.024.1869.53-187.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,647.62784.0078.5 %5.0734.9435.0695.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,937.07566.0080.7 %5.0449.70222.0950.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,753.774,781.80-27.4 %0.0620.85395.2036.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,661.961,304.1021.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,319.215,593.00-29.5 %0.01,020.92540.5447.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,451.561,987.0042.4 %5.0658.88285.0056.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,727.239,520.88-101.4 %0.01,039.2043.8295.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,179.161,175.0089.5 %5.0563.80324.9042.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,762.983,126.0016.9 %5.0772.97475.0038.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,278.301,417.0056.8 %5.0343.52366.36-6.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,813.611,602.0058.0 %5.0776.18167.6878.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,223.152,371.0026.4 %5.0449.7090.2079.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,260.189,594.00-3.6 %0.0375.98403.57-7.3 %0.0
รจจ.สตูล 26,951.1127,777.71-3.1 %0.0551.98494.5710.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,751.99463.0083.2 %5.0373.64299.2519.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,853.792,641.0031.5 %5.0791.99368.6053.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,040.551,349.0055.6 %5.0487.73246.0549.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,470.385,013.20-12.1 %0.0677.89561.4517.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,473.843,236.0027.7 %5.0620.8534.1894.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,863.867,227.93-87.1 %0.0715.93973.75-36.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7,435.1211,575.03-55.7 %0.01,278.99912.9528.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,360.083,198.6926.6 %5.0329.57472.42-43.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล51,783.8635,234.0032.0 %5.0944.551,106.80-17.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู32,511.5311,848.0063.6 %5.0577.04250.0056.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,807.6419,678.4626.6 %5.0689.511,195.44-73.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,232.7816,842.18-64.6 %0.01,288.801,199.856.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,374.632,227.0034.0 %5.0601.83301.9549.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,374.71618.0081.7 %5.0335.6154.1583.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,224.139,493.8472.3 %5.02,486.513,109.25-25.0 %0.0
รวม 416,249 284,954 31.54 % 36,166 25,157 30.44 %