จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,993.51459.0084.7 %5.0399.29212.6946.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,526.648,103.5960.5 %5.0348.68461.88-32.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,831.9610,326.5647.9 %5.067.72209.75-209.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,055.921,117.0063.4 %5.0589.45159.6072.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,119.032,681.0014.0 %5.0608.4724.5696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง15,158.5817,812.00-17.5 %0.02,548.091,053.5558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,883.94283.0092.7 %5.0139.788.3294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,118.52392.0090.5 %5.0253.0197.2761.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,035.75470.6088.3 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,063.95526.0087.1 %5.0314.7483.3773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,029.20300.0092.6 %5.0263.8369.6173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง7,008.341,737.0075.2 %5.0379.1383.6077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,378.301,472.0066.4 %5.0294.5175.7474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,145.87881.0078.7 %5.0296.4092.0169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,525.58631.0086.1 %5.0293.1083.4771.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,339.153,397.6070.0 %5.0935.68373.3560.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง15,060.145,016.1666.7 %5.0973.971,136.20-16.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,759.092,169.0021.4 %5.0494.37123.1875.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,093.821,969.0051.9 %5.01,007.791,417.16-40.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,245.571,605.0050.5 %5.0665.52502.5524.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,195.641,442.0054.9 %5.0646.50693.10-7.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,320.522,228.0048.4 %5.01,121.901,546.60-37.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,221.403,593.00-61.7 %0.0539.90761.90-41.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,639.084,717.9016.3 %5.01,293.031,164.709.9 %4.5
ส.ป.ก.ตรัง3,917.422,458.5037.2 %5.0836.66190.0077.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,648.7920,722.10-211.7 %0.01,331.08355.1073.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง139,232.9895,594.0031.3 %5.0389.01355.708.6 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,499.602,639.0024.6 %5.0760.60134.9082.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,067.485,243.1313.6 %5.03,302.06496.7985.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,262.621,469.0055.0 %5.065.02104.52-60.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,092.57823.0073.4 %5.0722.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,151.431,168.5062.9 %5.0627.49122.7080.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,621.863,518.002.9 %1.0798.63318.3060.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,578.5328,366.40-331.2 %0.01,654.351,539.506.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,187.313,117.0025.6 %5.01,045.84260.7775.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง6,074.971,941.0068.0 %5.0817.65374.2054.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,894.5813,830.38-134.6 %0.01,445.85160.5588.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,128.662,915.0029.4 %5.01,026.81722.0029.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,073.564,911.70-20.6 %0.0931.74691.6025.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,479.192,219.0036.2 %5.0760.60191.9074.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,340.122,493.0042.6 %5.01,083.87253.6576.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,365.043,793.00-12.7 %0.0627.49117.8081.2 %5.0
สพ.ตรัง11,990.2211,791.001.7 %0.5951.08375.2560.5 %5.0
รจจ.ตรัง 146,216.3448,211.9967.0 %5.0950.971,095.80-15.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,421.911,167.0065.9 %5.0437.33216.6050.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,927.443,442.0012.4 %5.0893.71497.8044.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,020.611,202.0060.2 %5.0570.44399.0030.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,700.204,805.22-2.2 %0.01,007.79392.3561.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,236.921,431.0055.8 %5.0665.520.9599.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,712.626,981.30-48.1 %0.0798.62861.65-7.9 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,016.577,695.3930.1 %5.0401.15323.9519.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)36,372.1712,419.5265.9 %5.02,422.65901.2562.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 124,280.9614,966.2538.4 %5.01,231.72604.0051.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,894.2612,994.8056.5 %5.01,353.51893.9534.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,758.765,246.8422.4 %5.0310.73802.75-158.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง21,716.3730,372.99-39.9 %0.0763.89808.20-5.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด50,850.7020,784.0059.1 %5.0758.60297.0560.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,039.3657,354.009.0 %4.51,038.21541.5047.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,549.9616,411.4011.5 %5.0631.81415.1534.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง20,077.3317,785.5411.4 %5.0565.11496.4012.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง51,848.3719,476.0062.4 %5.0662.26646.002.5 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,129.028,798.0041.8 %5.0621.83436.0529.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,544.9918,799.00-78.3 %0.01,717.21775.3954.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,698.9522,523.0040.3 %5.0730.83423.0542.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,477.512,768.0020.4 %5.0855.68372.4056.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,539.201,077.0057.6 %5.0380.28113.0570.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง37,572.6413,847.0063.1 %5.03,989.8610,343.14-159.2 %0.0
รวม 993,960 632,901 36.33 % 57,711 39,918 30.83 %