จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,586.14651.0074.8 %5.0352.08105.0370.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,754.221,509.0489.8 %5.062.8451.7717.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,462.544,682.72-35.2 %0.0691.94357.9548.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,781.461,582.4758.2 %5.0599.3047.8992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,960.9016,761.00-12.0 %0.02,424.84876.6763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,161.89485.0088.3 %5.0247.5769.3572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,094.66285.0093.0 %5.0383.9669.1482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,230.99466.0089.0 %5.0243.8538.0184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,189.08541.0087.1 %5.0260.2980.3369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,670.96759.0083.8 %5.0347.4468.0480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,960.54365.0090.8 %5.0299.3662.7579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,988.82415.0089.6 %5.0145.8437.6874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,937.73608.0084.6 %5.0204.1382.4659.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,123.785,007.88-21.4 %0.0810.40489.2539.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,560.79754.0070.6 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง6,013.471,883.0068.7 %5.0904.52570.9536.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,431.711,343.0060.9 %5.0427.84430.46-0.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,319.741,097.0067.0 %5.0618.30532.9513.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,339.332,085.0052.0 %5.0903.55684.0024.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,156.622,257.00-4.7 %0.0498.30209.0458.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,899.162,643.0046.1 %5.01,283.861,125.4712.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,448.972,701.0050.4 %5.0683.78524.9823.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,341.319,701.5632.4 %5.01,207.81243.6879.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,538.802,391.0032.4 %5.0732.41514.0029.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,887.98945.0049.9 %5.045.5493.97-106.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,826.48477.0083.1 %5.0447.1690.5379.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,064.541,022.0066.7 %5.0523.23454.1013.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,491.163,405.782.4 %1.0694.36125.4081.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง9,052.3113,079.47-44.5 %0.01,283.871,700.64-32.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,407.649,233.00-70.7 %0.01,473.18426.2571.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,160.241,784.0057.1 %5.0580.65225.4361.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,507.797,734.76-40.4 %0.01,188.7961.4194.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง4,023.232,537.0036.9 %5.0922.57760.7317.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,580.24923.0074.2 %5.0751.43285.0762.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,552.051,267.0072.2 %5.0827.49271.9767.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,970.255,137.5313.9 %5.0637.3374.5188.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,461.361,803.0084.3 %5.02,900.43476.8983.6 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 40,450.3722,900.0043.4 %5.0797.22404.7049.2 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,616.556,082.0020.1 %5.0397.80542.66-36.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,889.823,467.52-20.0 %0.0409.14330.0019.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,810.20646.5077.0 %5.0537.53204.2562.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,251.275,506.17-29.5 %0.0884.53289.1367.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,133.76300.0092.7 %5.0789.45194.8675.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 238,707.209,780.6874.7 %5.01,166.17989.4515.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 176,831.3813,979.2881.8 %5.01,081.16446.5058.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง42,953.814,868.4688.7 %5.0320.67424.18-32.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,435.4066,564.0023.9 %5.01,542.12480.8868.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน9,911.36235.7997.6 %5.0513.34603.71-17.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 41,024.0111,979.0070.8 %5.0525.74605.86-15.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,177.5112,753.0051.3 %5.0684.22384.6443.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง99,014.1618,411.2081.4 %5.02,080.601,045.4549.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง19,092.5311,655.4339.0 %5.0597.24420.3529.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง15,448.9118,121.32-17.3 %0.01,772.142,395.30-35.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,371.642,136.4936.6 %5.0656.34422.2035.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,905.871,225.0057.8 %5.0443.78296.2533.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,563.4215,875.00-9.0 %0.04,090.152,260.0044.7 %5.0
รวม 731,528 336,809 53.96 % 46,300 25,449 45.04 %