จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,777.0858.8297.9 %5.0388.31133.0065.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,034.659,076.5035.3 %5.072.58192.23-164.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,757.611,008.0063.4 %5.0369.29176.2052.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,133.342,289.0026.9 %5.0521.4249.2190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,801.5515,117.4030.7 %5.02,099.76518.7075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,549.651,303.0076.5 %5.0287.2652.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,969.22578.0085.4 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,890.71462.0088.1 %5.0238.42171.0028.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,998.23718.0082.0 %5.0236.0757.9575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,720.28473.0087.3 %5.0195.99115.9040.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,724.41241.0093.5 %5.0233.41171.0026.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,730.72471.0087.4 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,151.32420.0089.9 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,052.51332.0091.8 %5.0215.1276.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,831.68384.0090.0 %5.0190.5366.5065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,343.78422.0090.3 %5.0172.2938.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,727.07236.0093.7 %5.0250.21133.0046.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,862.043,772.6065.3 %5.0529.85252.7052.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,722.901,178.0068.4 %5.0540.45381.9029.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,300.96723.0078.1 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,548.271,380.0075.1 %5.01,510.271,290.0014.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,152.011,682.0046.6 %5.0540.45682.10-26.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี4,262.64767.0082.0 %5.0540.45460.7514.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,631.341,814.0060.8 %5.0749.61770.60-2.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,290.153,029.007.9 %3.5483.90750.50-55.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,947.054,534.708.3 %4.01,263.041,332.14-5.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,373.212,070.9038.6 %5.0673.55191.9071.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,243.2211,674.0011.8 %5.01,167.96121.9189.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,635.262,525.6030.5 %5.0692.56321.9853.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,340.791,077.0054.0 %5.043.2084.85-96.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,420.901,000.0070.8 %5.0654.53104.5084.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,820.84284.0089.9 %5.0407.34105.4574.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,116.753,337.8118.9 %5.0787.64320.6059.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,112.931,682.6676.3 %5.01,890.572,895.01-53.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,525.724,351.0042.2 %5.01,396.17850.8239.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,337.871,320.0075.3 %5.0787.64574.9727.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,261.017,524.00-3.6 %0.01,472.2245.6096.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,855.881,785.0083.6 %5.0521.42337.2535.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,802.211,700.0055.3 %5.0806.68323.0060.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,475.28980.0078.1 %5.0844.69406.6051.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี5,001.031,677.0066.5 %5.01,110.93431.3061.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,894.602,291.0020.9 %5.0426.34209.4650.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,982.5110,772.0060.1 %5.0530.53228.0057.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี55,844.52129,556.40-132.0 %0.0807.63849.70-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,953.721,240.0058.0 %5.0502.40294.0941.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,923.974,306.4427.3 %5.01,320.09146.3288.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,460.401,641.6052.6 %5.0540.44497.807.9 %3.5
สปส.จ.ปัตตานี12,858.996,115.4152.4 %5.01,301.09451.2565.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,985.1080.0098.0 %5.0882.74370.0058.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,581.12934.3483.3 %5.01,072.901,022.004.7 %2.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,051.071,895.0076.5 %5.0992.48461.7053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325,208.788,200.4567.5 %5.0717.25853.99-19.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 215,152.9711,167.4626.3 %5.0849.48912.67-7.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 167,505.5012,450.6381.6 %5.0728.49488.2033.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,101.504,280.7829.8 %5.0335.34328.702.0 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี48,380.2212,249.0074.7 %5.0564.291,607.43-184.9 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี236,751.0619,111.9291.9 %5.0609.862,678.71-339.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี42,852.1638,272.7610.7 %5.0851.421,351.10-58.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี33,568.6023,175.0031.0 %5.0655.58689.70-5.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี60,852.4821,820.0164.1 %5.0578.66405.6529.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี72,279.6118,853.6573.9 %5.0616.611,579.60-156.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี30,239.9118,297.0039.5 %5.01,367.842,087.94-52.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,199.902,099.2034.4 %5.0559.47202.3563.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,691.56774.0079.0 %5.0312.24231.8925.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,077.0015,408.0066.6 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 1,041,631 460,451 55.80 % 49,623 49,249 0.75 %