จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,604.84146.0096.8 %5.0431.54210.4251.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)26,438.5629,137.00-10.2 %0.0166.11847.30-410.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา238,243.8115,677.5793.4 %5.0191.20325.15-70.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,676.225,282.0058.3 %5.084.99266.48-213.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,814.531,978.0029.7 %5.0228.19190.9516.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,385.5666.0098.1 %5.0470.3588.2881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,357.3218,135.00-59.7 %0.01,909.88625.7367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,731.20419.0088.8 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,211.351.00100.0 %5.0482.6357.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,067.13744.0081.7 %5.0300.3457.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,815.23546.0085.7 %5.0172.920.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,866.32780.0079.8 %5.0220.3793.1057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,744.95313.0091.6 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,769.58637.0083.1 %5.0258.1585.8066.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,817.555,442.3053.9 %5.01,017.38603.8040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,183.711,944.0038.9 %5.0610.14874.95-43.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,888.871.00100.0 %5.0400.74151.0562.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,964.272,613.0047.4 %5.01,376.391,964.60-42.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา4,085.341,768.0056.7 %5.0614.35310.6549.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,854.411,118.0060.8 %5.0558.70493.4011.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,638.103,604.000.9 %0.5939.021,439.00-53.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,475.885,964.007.9 %3.51,464.32580.6560.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,786.473,553.1525.8 %5.01,262.291,053.5516.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,147.021,846.0041.3 %5.0634.76143.9677.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,657.0510,898.6620.2 %5.01,338.35528.6460.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,033.523,514.0012.9 %5.0996.07273.4672.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39102.56-103.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,503.48997.0060.2 %5.0463.6245.5990.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,813.56574.0079.6 %5.0501.66502.35-0.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,872.794,085.00-5.5 %0.0920.00542.4541.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,162.3639,935.80-673.6 %0.01,224.26598.4851.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,533.044,897.7853.5 %5.02,118.01733.9765.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,900.421,948.0050.1 %5.0668.97470.6829.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,538.779,504.50-45.4 %0.01,189.1388.8292.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,117.701,649.0085.2 %5.0729.84852.00-16.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,663.124,646.92-26.9 %0.0881.97218.9975.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,055.202,287.0054.8 %5.0748.91414.6444.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,136.763,273.2836.3 %5.01,034.10452.2056.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,395.823,518.38-3.6 %0.0496.0494.5380.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,998.053,010.0069.9 %5.0782.07487.1937.7 %5.0
รจก.ยะลา 18,941.4546,756.29-146.8 %0.0586.87652.00-11.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,203.204,594.00-43.4 %0.0577.71399.0030.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,434.324,434.00-29.1 %0.0694.98188.1072.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,958.852,261.0023.6 %5.0440.21330.6024.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,281.355,384.07-25.8 %0.01,053.11467.9555.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,529.231,195.0066.1 %5.0843.94237.0171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,397.863,899.0011.3 %5.01,040.45431.4358.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา25,406.814,561.2482.0 %5.0409.5816.7195.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต313,133.407,001.1646.7 %5.01,865.09721.3361.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 181,735.8417,956.6878.0 %5.021,057.16414.4098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 224,487.7412,300.9849.8 %5.01,127.71519.6553.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 290,086.853,428.2596.2 %5.0428.31761.90-77.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา58,361.7554,999.005.8 %2.51,270.961,501.95-18.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา23,635.5628,805.99-21.9 %0.0648.50387.1340.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,353.5914,177.0030.3 %5.0613.47332.5045.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน21,644.1814,508.0033.0 %5.0640.791,074.45-67.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,761.5215,762.0048.8 %5.0943.35444.1952.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,739.5511,807.04-9.9 %0.02,816.602,509.5010.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา59,294.7866,144.47-11.6 %0.01,171.57483.7858.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,857.404,116.00-6.7 %0.0767.87369.5551.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,613.42179.0093.2 %5.0463.62304.2734.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา76,620.2617,784.0076.8 %5.021,480.789,272.3356.8 %5.0
รวม 1,050,429 538,509 48.73 % 89,267 38,833 56.50 %