จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,043.881,364.0055.2 %5.0462.22435.405.8 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,082.4817,682.73-35.2 %0.076.90180.48-134.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,280.4310,344.0036.5 %5.0101.7077.8523.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,785.894,644.573.0 %1.5709.44157.7077.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,110.952,059.0033.8 %5.0614.3537.7593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,405.5012,702.00-11.4 %0.02,420.871,100.1054.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,091.60322.0092.1 %5.0252.0068.6672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,927.49323.0091.8 %5.0187.70102.7845.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,543.98406.0091.1 %5.0181.4192.3249.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,138.96456.0091.1 %5.0201.2295.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ2,738.3013.3199.5 %5.0201.87376.20-86.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ4,020.7113.3199.7 %5.0160.3851.8667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,054.45369.0090.9 %5.0294.6493.1968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,985.24407.0089.8 %5.0329.2491.0272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,827.21566.0085.2 %5.0362.7691.7074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,963.33193.0095.1 %5.0433.7551.8988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,548.44890.0080.4 %5.0406.6348.3288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,047.051,097.0072.9 %5.0205.6588.9156.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,028.5824,262.83-141.9 %0.01,234.78347.7071.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,418.7312,319.000.8 %0.5720.09523.7027.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,389.646,056.0046.8 %5.0842.54961.48-14.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,625.39493.0081.2 %5.0402.74137.7565.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,628.21671.0074.5 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,726.531.00100.0 %5.0314.20250.9020.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,903.24740.8074.5 %5.0519.28245.5852.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,631.761,583.0087.5 %5.01,470.071,504.76-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,373.701,397.0058.6 %5.0728.45575.5521.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส10,068.85842.7091.6 %5.0661.88822.70-24.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,158.402,786.0033.0 %5.01,051.81951.009.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,690.352,460.668.5 %4.0502.14582.52-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,299.512,598.0039.6 %5.01,108.78853.3723.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,228.65924.3071.4 %5.0671.40703.95-4.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,252.868,796.784.9 %2.01,317.94317.2475.9 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส82,206.7697,883.00-19.1 %0.0611.44486.7020.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,370.401,415.0058.0 %5.0728.45525.4427.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,366.676,162.0045.8 %5.071.92137.30-90.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,545.121,440.0059.4 %5.0880.5869.6592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,180.8382.0097.4 %5.0652.38418.2535.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,849.813,070.9986.6 %5.08,867.30212.4197.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,144.2632,695.00-54.6 %0.03,504.783,772.89-7.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,070.662,746.0045.8 %5.01,508.102,802.51-85.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,357.042,245.0048.5 %5.0842.56424.5649.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,616.758,883.00-58.2 %0.01,294.41153.2588.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,676.721,486.0080.6 %5.0690.42872.10-26.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,842.243,775.001.8 %0.5918.61649.8029.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,212.242,280.0045.9 %5.0823.53334.9359.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,806.662,562.0046.7 %5.01,279.91261.9479.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,839.831,906.0032.9 %5.0500.2659.1388.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,523.096,366.0049.2 %5.0551.88473.2914.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 37,503.9530,830.2917.8 %5.0673.851,196.51-77.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,458.897,807.00-125.7 %0.0614.35414.2032.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส7,120.366,044.0015.1 %5.01,222.86681.1544.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,032.702,368.0021.9 %5.0576.32173.8569.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,723.514,415.3122.9 %5.01,241.85652.6547.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,830.732,577.0046.7 %5.0861.56423.7650.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,742.774,753.20-0.2 %0.0994.671,048.35-5.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1104,714.2417,386.5183.4 %5.01,272.06771.4439.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 254,197.1412,695.9776.6 %5.01,846.571,572.2514.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,737.347,519.0030.0 %5.02,562.541,013.9060.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,640.456,796.8753.6 %5.01,086.35851.1521.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,831.033,516.008.2 %4.0685.35234.9865.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,331.439,354.0068.1 %5.0816.91764.766.4 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก49,735.8716,084.8467.7 %5.0829.700.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,800.1116,143.00-49.5 %0.01,935.373,133.88-61.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,358.092,414.4028.1 %5.0709.43632.9210.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,697.231,542.0042.8 %5.0443.2251.5688.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส64,071.8217,786.0072.2 %5.06,072.2213,633.00-124.5 %0.0
รวม 808,157 464,814 42.48 % 67,821 51,286 24.38 %