จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,603.19315.0087.9 %5.0380.94304.3820.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,035.795,416.1023.0 %5.044.52133.00-198.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,138.841,199.0061.8 %5.0331.25255.0823.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,156.111,433.0054.6 %5.0609.1334.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,761.853,262.0043.4 %5.0894.371,015.66-13.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,298.83554.0087.1 %5.0266.5863.0476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,795.36290.0094.0 %5.0251.3168.9372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย8,547.51462.0094.6 %5.0393.07103.0373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,130.69446.0089.2 %5.0411.6157.8985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,134.72560.0086.5 %5.0258.0834.1186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,899.18211.0094.6 %5.0338.9351.2684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,106.35371.0091.0 %5.0220.8628.4487.1 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,529.567,047.00-7.9 %0.0723.23116.8583.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,640.981,648.0064.5 %5.0818.31830.30-1.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ6,890.06513.0092.6 %5.02,092.38210.5889.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,607.412,239.0037.9 %5.0799.29419.0247.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,095.94814.0073.7 %5.0590.12360.9538.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,826.43781.0072.4 %5.0476.02360.9524.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,651.432,824.0022.7 %5.0723.23360.9550.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,556.572,824.00-81.4 %0.0381.97360.955.5 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,266.931,670.3460.9 %5.01,008.47867.6914.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,277.511,389.0057.6 %5.0685.20102.7985.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ7,088.316,017.0015.1 %5.0856.34206.3875.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,607.381,063.0076.9 %5.0666.18353.2147.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,485.98740.1378.8 %5.0666.18103.1984.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,953.77571.0080.7 %5.0514.05360.9529.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,283.712,379.0027.6 %5.0647.17497.0123.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,326.4033,128.93-116.2 %0.05,020.852,204.9556.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ6,123.183,698.0039.6 %5.01,065.52703.0034.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ14,478.403,272.0077.4 %5.01,489.87689.1253.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,135.215,744.23-38.9 %0.0685.20227.6366.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,943.96318.0097.1 %5.0552.09309.5743.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,286.561,188.0063.9 %5.0647.17334.5048.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,392.052,186.0059.5 %5.0780.28513.0034.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,317.24673.0087.3 %5.0723.23131.5881.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,756.861,359.0050.7 %5.0437.9989.3879.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,368.232,368.0079.2 %5.0976.66591.9939.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 32,081.8822,081.6731.2 %5.0709.58546.1323.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,846.951,485.0047.8 %5.0437.99422.853.5 %1.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,430.392,437.7545.0 %5.0571.10242.7957.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ9,877.96681.0093.1 %5.03,309.4196.9397.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,316.472,488.0025.0 %5.0628.15579.417.8 %3.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,375.001,068.1568.4 %5.0628.15161.3974.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,171.982,484.1221.7 %5.0609.13185.7869.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ150,040.3010,148.7993.2 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,517.453,000.0060.1 %5.0313.16154.1750.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ64,766.8914,840.9977.1 %5.0647.85936.12-44.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา20,488.40765.0096.3 %5.0751.08302.3159.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,038.1112,563.00-25.2 %0.01,513.091,495.401.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,489.02732.0079.0 %5.0552.09302.3145.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,115.10334.0089.3 %5.0323.89209.9535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,085.781.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 529,140 176,084 66.72 % 43,611 20,335 53.37 %