จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,324.61728.0078.1 %5.0158.83253.61-59.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี956.881,097.00-14.6 %0.0285.24114.0060.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,348.162,376.0029.0 %5.0323.270.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,989.788,660.70-8.4 %0.01,561.85620.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,499.47519.0090.6 %5.0153.6656.0563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,231.79317.0092.5 %5.0154.9664.6158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,314.57769.0082.2 %5.0176.6366.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,461.92384.0091.4 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,579.971,197.0078.5 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี5,365.811,350.0074.8 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,637.451,845.0049.3 %5.0558.18643.52-15.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,052.032,464.0039.2 %5.0744.13597.0419.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,392.601,436.0057.7 %5.0458.93399.6112.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,101.10745.0076.0 %5.0306.80262.7314.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,629.781,895.6759.1 %5.0915.31948.68-3.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี2,067.013,463.78-67.6 %0.0392.88566.65-44.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,307.643,723.5113.6 %5.0801.18650.9118.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,299.559,836.294.5 %2.01,257.56101.4291.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,791.202,217.0041.5 %5.0611.05328.1046.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,330.30859.0074.2 %5.0515.9770.4086.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,888.98822.0071.5 %5.0268.77103.2361.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,717.952,853.0023.3 %5.0511.55116.2077.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,213.726,685.42-28.2 %0.01,067.402,293.30-114.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,516.085,078.0022.1 %5.01,428.74630.0755.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,494.902,278.0049.3 %5.0361.30208.3442.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,025.808,223.93-36.5 %0.01,190.64109.5890.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี1,956.671,334.0031.8 %5.0367.82385.57-4.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,891.932,938.5424.5 %5.0651.82281.3856.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,563.932,366.00-51.3 %0.0582.59352.1639.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี5,116.26886.1882.7 %5.0649.09368.9743.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,522.035,318.58-51.0 %0.0458.8953.2088.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,611.732,295.0036.5 %5.0534.99288.6546.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 52,363.8343,871.5616.2 %5.0663.02960.61-44.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,885.19983.0065.9 %5.0268.77150.6743.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี5,897.022,416.0059.0 %5.0515.97282.2845.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,125.051,258.0059.7 %5.0278.00267.083.9 %1.5
สปส.จ.สิงห์บุรี3,610.064,093.06-13.4 %0.0611.05338.8544.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,809.092,550.5133.0 %5.0537.3452.6890.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,134.4610,075.00-23.9 %0.02,072.74489.1876.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)6,910.426,756.102.2 %1.0827.18432.9547.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,683.369,095.146.1 %3.0752.61521.5530.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,918.742,911.000.3 %0.5234.17446.08-90.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,603.0063.2099.8 %5.0483.38583.17-20.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี86,117.3827,534.0168.0 %5.0524.831,939.32-269.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,586.7819,855.0012.1 %5.0445.231,733.77-289.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,239.9418,106.1765.3 %5.0907.51725.2420.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี15,501.7712,520.9919.2 %5.01,008.371,439.04-42.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,474.982,136.0038.5 %5.0482.09163.4066.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,103.42866.0083.0 %5.0306.80187.0839.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,675.757,347.6781.5 %5.02,227.973,265.60-46.6 %0.0
รวม 495,842 259,400 47.68 % 31,155 25,114 19.39 %