จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,817.82518.0081.6 %5.0335.23159.7652.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,444.497,996.1944.6 %5.048.91167.07-241.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,510.872,391.0031.9 %5.0563.42207.2063.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,731.591,860.0050.2 %5.0601.4531.8394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,019.0811,231.00-1.9 %0.02,369.91400.1683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี6,024.80754.0087.5 %5.0215.2453.0575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง4,303.52436.0089.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,558.31967.0078.8 %5.0337.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,327.72502.0088.4 %5.0187.00139.3725.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,102.18690.0086.5 %5.0190.8785.2555.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,407.42549.0087.5 %5.0191.7570.7863.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,450.704,036.009.3 %4.5811.91596.7026.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,633.78491.0081.4 %5.0335.64181.2346.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,348.801,885.0056.7 %5.0772.60696.799.8 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,940.534,304.55-9.2 %0.0655.38270.0858.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1252,985.1728,513.5446.2 %5.018,531.482,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,283.351,816.0044.7 %5.0487.33532.00-9.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,936.985,271.0011.2 %5.01,438.152,084.74-45.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท34,437.2416,461.0352.2 %5.01,534.37314.1879.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,350.665,356.27-0.1 %0.01,127.33138.4987.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,289.2922.2099.0 %5.0440.10638.46-45.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,101.292,938.0042.4 %5.01,206.25608.7649.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,918.132,340.0040.3 %5.0715.55366.4048.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 75,026.222,457.2051.1 %5.01,617.654,053.96-150.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,005.752,612.9747.8 %5.0886.69463.0847.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,208.551,450.0065.5 %5.0829.56228.1172.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,740.311,479.0060.5 %5.0639.48143.5977.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท84,941.861,390.0098.4 %5.04,554.24374.6191.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,005.433,736.176.7 %3.0734.56985.65-34.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,897.234,770.0019.1 %5.01,209.96217.8682.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,513.993,842.0073.5 %5.01,458.27724.8850.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,757.921,943.0048.3 %5.0639.48360.2343.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,571.7810,082.93-81.0 %0.01,114.8857.0094.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,458.043,421.0072.5 %5.0677.51522.5022.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,892.843,456.8029.3 %5.0677.49466.9331.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,731.883,546.0025.1 %5.0981.74478.4351.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท4,052.121,178.0070.9 %5.02,911.40252.1391.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,324.762,481.0025.4 %5.0487.3635.3792.7 %5.0
สพ.ชัยนาท12,107.91863.0092.9 %5.0442.64331.6925.1 %5.0
รจจ.ชัยนาท 34,356.7017,941.0047.8 %5.0563.21707.26-25.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,343.463,317.850.8 %0.5449.32127.5371.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท5,442.554,232.0022.2 %5.0675.32457.5732.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,107.502,328.0025.1 %5.0411.29321.8521.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,214.114,031.5535.1 %5.0734.56297.7559.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,335.331,193.0064.2 %5.0544.40406.8825.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,338.321,731.9448.1 %5.0783.77296.6762.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท441,247.0315,463.2096.5 %5.01,262.93837.3533.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท52,697.036,509.3287.6 %5.0529.141,048.81-98.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท186,299.5319,027.0089.8 %5.03,348.321,484.1555.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท77,390.2570,209.009.3 %4.51,299.63982.0424.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม81,535.297,934.7990.3 %5.0515.20559.62-8.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท61,512.261,187.0098.1 %5.01,219.951,398.02-14.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,516.841,129.1267.9 %5.0563.421,039.45-84.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,127.741,147.0077.6 %5.0372.56160.7256.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท54,130.6720,622.4561.9 %5.02,649.042,850.99-7.6 %0.0
รวม 1,393,755 328,042 76.46 % 68,882 33,266 51.71 %