ส่วนราชการส่วนกลาง (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  กระทรวง: