ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.618 0.172 0.163 0.294 0.733 0.704 2.684 64
กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
กาญจนบุรี 0.271 0.151 0.132 0.241 0.520 0.551 1.866 56
กาฬสินธุ์ 0.165 0.133 0.117 0.215 0.521 0.543 1.694 34
กำแพงเพชร 0.735 0.129 0.104 0.265 0.489 0.429 2.151 49
ขอนแก่น 0.158 0.092 0.090 0.139 0.319 0.335 1.133 28
จันทบุรี 0.140 0.128 0.120 0.170 0.351 0.384 1.293 13
ฉะเชิงเทรา 0.082 0.122 0.112 0.102 0.187 0.247 0.852 15
ชลบุรี 0.245 0.130 0.125 0.194 0.382 0.451 1.527 11
ชัยนาท 0.361 0.164 0.163 0.213 0.471 0.534 1.906 9