ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  จังหวัด:  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
   จังหวัด    การติดตาม
(ขั้นที่1)
1.000
 ความครบถ้วนของข้อมูล
(ขั้นที่2)
1.000
   ประสิทธิภาพ
(ขั้นที่3-5)
3.000
ผลประเมิน
5.000
สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.731 0.446 0.421 0.000 0.000 1.598
กาญจนบุรี 0.925 0.451 0.434 1.070 1.078 3.958
กาฬสินธุ์ 1.000 0.498 0.500 0.819 1.230 4.047
กำแพงเพชร 0.989 0.464 0.449 0.537 1.500 3.939
ขอนแก่น 1.000 0.494 0.479 0.705 1.500 4.178
จันทบุรี 1.000 0.500 0.500 0.543 0.875 3.418
ฉะเชิงเทรา 0.775 0.432 0.380 0.000 1.292 2.879
ชลบุรี 0.888 0.497 0.475 0.000 1.100 2.960
ชัยนาท 0.986 0.477 0.492 0.000 0.000 1.955
ชัยภูมิ 0.998 0.486 0.492 1.011 0.000 2.987